>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی روایی و پایایی نسخه 2 پرسش نامه فضای انگیزشی ادراک شده در ورزش (Pmcsq-2) برای ورزشکاران ایرانی  
   
نویسنده طهماسبی بروجنی شهزاد ,شهبازی مهدی ,صالحی کیوان
منبع پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي - 1392 - دوره : 3 - شماره : 6 - صفحه:29 -45
چکیده    هدف تحقیق حاضر بررسی روایی و پایایی نسخه دوم پرسش نامه فضای انگیزشی ادراک شده در ورزش (pmcsq-2) نیوتن و همکاران (2000) بود. بدین منظور 533 نفر ورزشکار رشته های تیمی با دامنه سنی 13 تا 23 سال به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسش نامه ها را تکمیل کردند. بعد از تکنیک ترجمه-بازترجمه، ده تن از متخصصان نسبت روایی محتوا (cvr) و شاخص روایی محتوا (cvi) را به دست آوردند (66/0cvr=، 97/0cvi=). جهت تعیین روایی سازه پرسش نامه ها از تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، همسانی درونی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ و ثبات آن از ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از آزمون-آزمون مجدد، استفاده شد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که مدل اولیه pmcsq-2 با 33 سوال، برازش مطلوبی نداشت و با حذف 6 سوال از پرسش نامه، مدل نهایی با 27 سوال شامل دو بُعد فضای تکلیف محور و خودمحور شناسایی شد که شامل پنج عامل تلاش/ پیشرفت، نقش مهم و یادگیری مشارکتی، برای فضای تکلیف محور (17 سوال) به رسمیت شناختن نابرابر و مجازات برای اشتباهات برای فضای خودمحور (10 آیتم) بود. این پرسش نامه از شاخص های برازندگی مطلق (054/0rmsea= ، 9/0= cfi)، همسانی درونی (618/0=?) و ثبات (73/0=r) قابل قبولی برخوردار شد، که نشان دهنده روایی و پایایی مطلوب نسخه فارسی پرسش نامه با 27 سوال است. بنابراین می توان از نسخه فارسی pmcsq-2 به عنوان ابزاری روا و پایا جهت بررسی فضای انگیزشی موجود در جامعه ورزشکاران ایرانی با دامنه سنی 13 تا 23 سال استفاده کرد.
کلیدواژه فضای انگیزشی ادراک شده در ورزش ,نسبت روایی محتوا ,شاخص روایی محتوا ,روایی سازه ,همسانی درونی ,ثبات ,Perceived Motivational Climate In Sport ,Content Validity Ratio ,Content Validity Index ,Construct Validity ,Internal Consistency ,Reliability
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved