>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط مهارت های روانی با شدت آسیب های بازیکنان فوتبال تیم های تهرانی لیگ برتر ایران  
   
نویسنده بیگلر کریم ,علیزاده محمدحسین ,خبیری محمد ,طهماسبی فرشید ,قلیچ پور داشلی برون بنیامین
منبع پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي - 1392 - دوره : 3 - شماره : 6 - صفحه:15 -27
چکیده    وقوع آسیب معمولاً در بیشتر ورزش ها و بازی ها مشاهده می شود. دلایل زیادی برای وقوع آسیب ها وجود دارند که جنبه روانی یکی از عوامل خطر شمرده شده است. مطالعات تجربی متعددی پیشنهاد می کنند که عوامل روانی خاصی تعداد و شدت آسیب های ورزشی را تحت تاثیر قرار می دهد. به منظور بررسی ارتباط مهارت های روانی و مولفه های آن با شدت آسیب در بازیکنان لیگ برتر استان تهران، 108 نفر از بازیکنان در این مطالعه شرکت کردند. اطلاعات تحقیق ازطریق فرم گزارش آسیب و پرسش نامه مهارت های روانی اوتاوا-3 جمع آوری شد. از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری 95 درصد برای تحلیل داده-ها استفاده شد. 7/90 درصد آسیب ها دست کم 3-1 روز باعث دوری بازیکنان از تمرین یا مسابقه شده بودند و بین مهارت های روانی و مولفه های آن (0001/0 =p) با شدت آسیب بازیکنان فوتبال ارتباط معکوس و معناداری وجود داشت. برخورداری از سطح بالایی از مهارت های روانی به بازیکنان فوتبال کمک می کند تا بهتر بتوانند با موقعیت های استرس زا، که در ورزش اتفاق می افتد، کنار بیایند و با آنها به خوبی مقابله کنند و درنهایت احتمالا باعث کاهش شدت آسیب شوند.
کلیدواژه شدت آسیب ورزشی ,مهارت های روانی ,بازیکنان فوتبال لیگ برتر ,Sport Injuries Severity ,Psychological Skills ,Soccer Player
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, ایران, کارشناس ارشد آموزش و پرورش, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved