>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های کاربردی روان شناختی   
سال:1400 - دوره:12 - شماره:2


  tick  اثر افزایش شاخص توده بدنی بر سرعت واکنش، توجه پایدار و حافظه کاری کودکان و نوجوانان - صفحه:123-138

  tick  اثربخشی آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر واکنش پذیری افراطی و بهبود کیفیت رابطه والدفرزند در مادران کودکان پیش دبستانی - صفحه:1-21

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های مدیریت استرس بر رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان دختر - صفحه:303-319

  tick  اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر ارتباط مادران با کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم - صفحه:43-58

  tick  اثربخشی تمرین‌های یکپارچگی حسیحرکتی بر تعادل و جهت‌یابی دانش‌آموزان با آسیب بینایی - صفحه:173-184

  tick  اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در آتش‌نشانان شهر اصفهان - صفحه:83-100

  tick  بررسی پدیدارشناسانه گرایش دانشجویان با رشته‌های غیرمرتبط به تحصیل در رشته‌های روان‌شناسی و مشاوره - صفحه:139-157

  tick  تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی دانش‌آموزان ابتدایی با رویکرد مبتنی بر زمینۀ فرهنگی - صفحه:265-282

  tick  تبیین علی ابعاد بی صداقتی تحصیلی براساس وظیفه‌گرایی و مسئولیت‌پذیری تحصیلی - صفحه:59-82

  tick  سنجش‌شناختی تشخیصی: مرور انتقادی مطالعات ایرانی - صفحه:101-122

  tick  شناسایی عوامل موثر بر طلاق و ارائۀ مدلی برای پیش‌بینی طلاق با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم - صفحه:247-263

  tick  طراحی مدل کلاس شکوفا و اثربخشی آن بر ارضای نیازهای روان‌شناختی نوجوانان دختر - صفحه:229-246

  tick  کارایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (Act) بر دشواری‌های بین فردی و اعتیاد به اینترنت در میان دانش‌آموزان - صفحه:283-301

  tick  مدل ساختاری فاجعه‌انگاری درد با خوردن هیجانی: نقش میانجی حساسیت اضطرابی و ترس مرتبط با درد در افراد دارای درد مزمن - صفحه:321-339

  tick  مقایسه اثر روش‌های مداخله‌ای آموزش، بازخورد و القای ریاکاری بر نگرش، قصد و رفتار صرفه‌جویی انرژی الکتریکی - صفحه:23-41

  tick  مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر شفقت و تئوری انتخاب بر احساس شرم و سطوح خودانتقادی دانش آموزان دختر - صفحه:341-356

  tick  مقایسه اثربخشی درمان یکپارچه فراتشخیص اختلالات هیجانی و درمان فراتشخیص کارآمدی هیجانی بر تنظیم هیجان بزرگسالان دارای لکنت‌زبان - صفحه:185-209

  tick  مقایسۀ طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک فرزندپروری در زنان خیانت‌کرده و خیانت‌دیده - صفحه:357-377

  tick  مقایسۀ مرور خاطرات مزاحم، افکار خودآیند منفی و تعادل عاطفی در دختران با و بدون ملال پیش از قاعدگی (Pmdd) - صفحه:159-171

  tick  نقش میانجی خودشفقت‌ورزی در رابطه میان حمایت اجتماعی ادراک‌شده و تاثیر رویداد قرنطینۀ اجباری خانگی مبتلایان به کووید19 - صفحه:211-228
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved