>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های کاربردی روان شناختی   
سال:1397 - دوره:9 - شماره:1


  tick  اثر آموزش ذهن آگاهی بر عواطف مثبت و منفی و پیچیدگی عاطفی: بررسی تغییرات در طول زمان - صفحه:39-58

  tick  اثرات تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر توانایی تصویرسازی دانشجویان - صفحه:149-165

  tick  اثربخشی بسته آموزش بهوشیاری بر ارتقاء سطح توجه کودکان دارای اختلال کم توجهی بیش فعالی (Adhd) - صفحه:123-135

  tick  بررسی تحلیلی روش گروه بندی تمام وقت دانش آموزان مدارس استعداد درخشان - صفحه:93-122

  tick  بررسی رابطه منابع قدرت مدیران با ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی کارکنان - صفحه:167-185

  tick  تاثیر درمان بین فردی فراشناختی بر کیفیت زناشویی مرد خودشیفته: مطالعه موردی - صفحه:1-24

  tick  رابطه خودتنظیمی و خودکارآمدی با تعلل ورزی: مقایسه دانش آموزان با اختلالات یادگیری و عادی - صفحه:73-92

  tick  مقایسه سرشت و منش در مردان سیگاری و غیر سیگاری - صفحه:59-71

  tick  مکانیسم‌های دفاعی و جسمانی‌سازی: سلسله مراتب دفاعی موثر بر جسمانی‌سازی - صفحه:25-37

  tick  ویژگی های روانسنجی نسخه دوم مقیاس های سنجش هوش رینولدز در دانش آموزان سمپاد - صفحه:137-148
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved