>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های کاربردی روان شناختی   
سال:1396 - دوره:8 - شماره:1


  tick  ادراک از محیط یادگیری کلاس و هیجان تحصیلی: تحلیل چند سطحی کلاس ریاضی - صفحه:127-141

  tick  ارزیابی روایی و پایایی مقیاس اطمینان کارکنان (Ots) در مدارس ابتدایی - صفحه:31-48

  tick  الگوی ساختاری جو آموزشی خلاق، انگیزه یادگیری و راهبردهای یادگیری خود تنظیم در دانشجویان دختر دانشگاه تهران - صفحه:13-29

  tick  بازنمایی تجربه‌ زیسته آموزگاران از مشکلات یادگیری دانش‌آموزان ابتدایی: مطالعه‌ای به روش‌ پدیدارشناسی - صفحه:169-191

  tick  تحلیل تاثیر جنبه های روانی و اجتماعی در بروز سرقت - صفحه:109-125

  tick  رابطه ساده و چندگانه باورهای خودکارآمدی و انگیزش درونی با تمایل به یادگیری مادام‌العمر دانشجویان - صفحه:143-155

  tick  سبک های دلبستگی و توانایی بازشناسی حالت های هیجانی چهره - صفحه:1-11

  tick  شناسائی و رتبه بندی عوامل موثر بر رفتارهای مدنی سازمانی با استفاده از روش Topsis - صفحه:95-108

  tick  مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر متغیرهای میانجی اختلال اضطراب فراگیر - صفحه:49-66

  tick  مقایسۀ خودبرتربینی اخلاقی در دو حوزۀ انجام دادن رفتارهای اخلاقی و انجام ندادن رفتارهای غیراخلاقی - صفحه:157-168

  tick  مقایسۀ رضایت زناشویی والدین بر اساس ویژگی و نوع ناتوانی فرزندان - صفحه:67-78

  tick  نقش استحکام ذهنی در پیش بینی راهبردهای مقابله ای و اضطراب رقابتی دو و میدانی کاران نخبه - صفحه:79-94
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved