>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسۀ خودبرتربینی اخلاقی در دو حوزۀ انجام دادن رفتارهای اخلاقی و انجام ندادن رفتارهای غیراخلاقی  
   
نویسنده احمدی ابراهیم
منبع پژوهش هاي كاربردي روان شناختي - 1396 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:157 -168
چکیده    هدف پژوهش حاضر مقایسۀ خودبرتربینی اخلاقی از نظر انجام دادن کارهای خوب با خودبرتر بینی اخلاقی از نظر انجام ندادن کارهای بد بود. خودبرتربینی اخلاقی دو شکل دارد: 1 باور به این که «من بیشتر از دیگران کارهای خوب انجام می دهم»،، 2 باور به این که «من کمتر از دیگران کارهای بد انجام می دهم»، و شدت خود برتربینی اخلاقی در این دو حوزه می تواند متفاوت باشد. طرح پژوهش حاضر آزمایشی و درونآزمودنی و جامعۀ پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بویین زهرا در سال تحصیلی 9695 (پنج هزار نفر) بودند که با روش نمونه گیری تصادفی، 73 نفر از آنها گزینش شدند. ابزار پژوهش یک مقیاس محقق ساخته بود که در آن از آزمودنی ها خواسته می شد که مشخص کنند آنها بیشتر احتمال دارد هفت کار اخلاقی و هفت کار غیراخلاقی را انجام دهند یا دیگران. آزمون t تک نمونه ای نشان داد که وقتی آزمودنی ها با رفتارهای غیراخلاقی روبرو می شوند، اعلام می کنند که آنها کمتر از دیگران احتمال دارد که آن رفتارها را انجام دهند (خودبرتربین هستند)، اما وقتی با رفتارهای اخلاقی روبرو می شوند اعلام نمی کنند که آنها بیشتر از دیگران احتمال دارد که آن رفتار را انجام دهند (خودبرتربین نیستند).
کلیدواژه خودسنجی، عزت نفس، خودبرتربینی اخلاقی، شناخت اجتماعی، روان شناسی اخلاق
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا, گروه روان شناسی, ایران
پست الکترونیکی eahmadi1356@gmail.com
 
   Comparing ethical selfsuperiority in the fields of doing ethical behaviors and not doing unethical behaviors  
   
Authors Ahmadi Ebrahim
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved