>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای تولیدات دامی   
سال:1396 - دوره:8 - شماره:17


  tick  آنالیز چند شکلی های ژنتیکی در چهار جایگاه نشانگری ژن Pepck-C در سویه های مختلف مرغ - صفحه:115-121

  tick  اثر ال-کارنیتین و اسید بوتیریک بر کیفیت گوشت و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی - صفحه:1-10

  tick  اثرات سطوح مختلف اسیدهای آلی و معدنی بر کیفیت و فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبهای مواد مغذی شبدر قرمز سیلویی - صفحه:66-79

  tick  اثرات سطوح مختلف پودر دارچین بر عملکرد، وضعیت آنتی‌اکسیدانی، پایداری اکسیداتیو گوشت، فعالیت آنزیمی و برخی‌فراسنجه‌های خونی در جوجه های گوشتی - صفحه:18-25

  tick  ارتباط چندشکلی های اگزون 2 ژن فاکتور رونویسی 7 با صفات چربی خون و دنبه در گوسفندان لری بختیاری و زل - صفحه:88-92

  tick  ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی مرغان بومی ایران بر مبنای توالی ناحیه D- Loop از Dna میتوکندریایی - صفحه:140-148

  tick  اندازه‌گیری فعالیت نشخوار با دستگاه ثبت خودکار فعالیت جویدن در گاوهای شیری تغذیه شده با علوفه یونجه با اندازه ذرات متفاوت - صفحه:80-87

  tick  برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی صفت لنگش و ارتباط آن با صفات تولید شیردر گاوهای هلشتاین ایران - صفحه:93-98

  tick  برآورد مولفه های واریانس- کوواریانس صفات رشد گوسفندان نژاد شال با استفاده از مدل های حیوانی مختلف - صفحه:149-156

  tick  برآورد پارامترهای ژنتیکی وزن بدن و خصوصیات لاشه در دو سویه از بلدرچین ژاپنی - صفحه:166-174

  tick  بررسی اثر عوامل ژنتیکی و غیرژنتیکی بر طول عمر گوسفندان مهربان - صفحه:157-165

  tick  بررسی جایگاه صفت کمی موثر بر صفات رشد در بلدرچین ژاپنی با استفاده از طرح ناتنی پدری - صفحه:122-129

  tick  بررسی ساختار جمعیتی گاوهای بومی ایران با استفاده از تحلیل افتراقی مولفه‌های اصلی - صفحه:184-193

  tick  بررسی چندشکلی ژن Meg9 و ارتباط آن با وزن تولد در گاوهای سیستانی - صفحه:194-200

  tick  تاثیر اسانس ریزپوشانی شده آویشن و دارچین بر عملکرد، برخی فراسنجه‌ های خونی و خصوصیات لاشه در جوجه‌ های گوشتی - صفحه:34-42

  tick  تاثیر افزایش سطوح انرژی و پروتئین متابولیسمی در گامه انتهایی آبستنی بر رشد و تکامل پستان بزهای سیستانی - صفحه:54-60

  tick  تاثیر مصرف خوراکی لوامیزول بر عملکرد و فراسنجه‌های دخیل در سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی - صفحه:43-53

  tick  تاثیر موقعیت قرارگیری تخم مرغ‌ها در دوره انکوباسیون بر تلفات جنینی و حجم مایع آمنیوآلانتوئیک در مرغ های مادر تخم‌گذار جهت استفاده از آن ها در تکثیر ویروس - صفحه:61-65

  tick  تاثیر پودر صمغ آنغوزه در مقایسه با آنتی‌بیوتیک بر عملکرد، ریخت‌شناسی و جمعیت میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی - صفحه:26-33

  tick  تاثیراستفاده از ال-آرژنین بر عملکرد، خصوصیات کیفی تخم‌مرغ، فراسنجه های خونی و هورمونی در مرغان تخم گذار در اواخر دوره تولید - صفحه:11-17

  tick  تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی صفات کیفیت داخلی تخم مرغ و برخی از صفات عملکردی مرغ‌های بومی آذربایجان - صفحه:175-183

  tick  عملکرد رشد و پرواری بره‌های لریبختیاری، آمیخته‌های رومانف × لری‌بختیاری و پاکستانی × لری‌بختیاری - صفحه:201-208

  tick  فراسنجه‌های ژنتیکی صفات بیومتریک در گوسفندان مغانی - صفحه:107-114

  tick  مطالعه ژن‌های کاندیدا موثر بر صفات دنبه در محدوده مشخصی از کروموزوم شماره 5 در گوسفندان لری بختیاری و زل با روش Pcr-Sscp - صفحه:99-106

  tick  ناهمگنی اجزای واریانس پروتئین شیر در سطوح مختلف تولید گله- سال و تاثیر آن بر پارامترهای ژنتیکی و ارزش اصلاحی برآورد شده گاوهای هلشتاین ایران - صفحه:130-139
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved