>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای تولیدات دامی   
سال:1397 - دوره:9 - شماره:20


  tick  اثر جایگزینی متیونین گیاهی با متیونین سنتزی در جیره های کم پروتئین بر عملکرد، خصوصیات لاشه، پاسخ های ایمنی و برخی از فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی - صفحه:1-9

  tick  ارتباط چند شکلی ناحیه ای از ژن کاندیدای Stat5b با صفات مرتبط با رشد و آسیت در یک لاین تجاری - صفحه:100-109

  tick  ارزیابی صحت پیش‌بینی ژنومی در معماری‌های مختلف ژنومی صفات کمی و آستانه‌ای با جانهی داده‌های ژنومی شبیه‌سازی‌شده، توسط روش جنگل تصادفی - صفحه:129-138

  tick  ارزیابی عملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با عصاره آبی پوسته سبز دو رقم پسته کله قوچی و فندقی - صفحه:19-26

  tick  استفاده از عصاره محصول فرعی پسته استخراج شده با حلال‌های مختلف به منظور کاهش تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای پروتئین کنجاله کلزا - صفحه:61-69

  tick  برآورد صحت انتخاب ژنومی در جوامع کوچک ژنتیکی- مطالعه‌ شبیه‌سازی - صفحه:123-128

  tick  برازش منحنی های رشد در آمیخته های دی آلل بلدرچین ژاپنی و مقایسه الگوهای رشد آمیخته ها - صفحه:110-122

  tick  بررسی اثرات استفاده از افزودنی پروبیوتیک و پری بیوتیک در شیر بر شاخص های عملکردی و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله های هلشتاین - صفحه:70-78

  tick  تاثیر استفاده از مکمل موننسین، کروم و ترکیب آنها بر برخی از فراسنجه‌های خونی، آنزیم‌های کبدی و انسولین در گاوهای شیری نزدیک زایش - صفحه:53-60

  tick  تاثیر سطوح مختلف کورکومینوئیدها بر عملکرد،کیفیت تخم‌مرغ، برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون، پاسخ سیستم ایمنی و قابلیت هضم آن در مرغ های تخم‌گذار - صفحه:10-18

  tick  تاثیر سلنیوم و ویتامین E خوراکی و تزریقی بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های شیرخوار نژاد دالاق - صفحه:79-87

  tick  تاثیر منابع مختلف روی، بر عملکرد، کیفیت تخم، فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی بلدرچین ژاپنی تخم‌گذار - صفحه:27-35

  tick  تاثیر پودر زنجبیل، گزنه و مخلوط هر دو بر عملکرد تولیدی، فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی - صفحه:36-42

  tick  کاوش ژنومی نشانه های انتخاب در گاوهای بومی نژاد سرابی و تالشی ایران - صفحه:88-99

  tick  پیامد تزریق درون تخم‌مرغی سطوح مختلف دی‌ال-‌متیونین بر ویژگی‌های لاشه و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی یک‌روزه - صفحه:43-52
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved