>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر پودر زنجبیل، گزنه و مخلوط هر دو بر عملکرد تولیدی، فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی  
   
نویسنده هدایتی مهدی ,منافی میلاد ,دالوند معصومه
منبع پژوهشهاي توليدات دامي - 1397 - دوره : 9 - شماره : 20 - صفحه:36 -42
چکیده    این آزمایش به منظور بررسی اثر پودر زنجبیل، گزنه و ترکیب آن ها در مقایسه با آنتی بیوتیک محرک رشد بر جوجه های گوشتی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 گروه آزمایشی و 4 تکرار و 8 قطعه جوجه در هر تکرار انجام گرفت. گروه های آزمایشی شامل: گروه یک: شاهد (بدون هر گونه افزودنی)، گروه دو: جیره پایه به همراه 0/04 درصد آنتی بیوتیک محرک رشد تتراسایکلین50 درصد مخلوط در دان، گروه سه، چهار و پنج: کهبه ترتیب شامل جیره پایه به همراه پودر زنجبیل 1 درصد، پودر گزنه 1 درصد، مخلوط پودر زنجبیل 1 درصد و پودر گزنه 1 درصد بودند. نتایج نشان داد بیشترین میزان افزایش وزن هفتگی در بازه زمانی 21-35 روزگی مربوط به گروه آزمایشی 0/04 درصد آنتی بیوتیک محرک رشد و پس از آن گروه آزمایشی حاوی 1 درصد پودر گزنه بود که از لحاظ آماری با سایر گروه های آزمایشی تفاوت معنی دار داشتند (p<0/05) در رابطه با افزایش خوراک مصرفی نیز در بازه زمانی 1-7 روزگی گروه آزمایشی حاوی 1 درصد پودر زنجبیل، دارای بیشترین مقدار بود که تفاوت آماری معنی داری با گروه های آزمایشی دیگر داشت (p<0/05) در هفته آزمایشی ششم نیز گروه آزمایشی حاوی 1 درصد پودر زنجبیل منجر به تاثیر معنی داری بر کاهش میزان کلسترول خون جوجه های گوشتی در مقایسه با سایر گروه های آزمایشی شد (p<0/05) در رابطه با خصوصیات لاشه، ضریب تبدیل غذایی و سایر پارامترهای خونی هیچ یک از گروه های آزمایشی مورد استفاده در بازه های زمانی موردنظر منجر به تفاوت آماری معنی داری نشدند (p>0/05). با توجه به نتایج فوق، پودر گیاهان دارویی زنجبیل و گزنه می توانند به عنوان جایگزین نسبتاً مناسبی در خصوص بهبود عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی با توجه به منع مصرف برای آنتی بیوتیک محرک رشد در نظر گرفته شوند.
کلیدواژه جوجه گوشتی، زنجبیل، عملکرد تولیدی، فراسنجه های خونی، گزنه
آدرس دانشگاه ملایر, گروه علوم دامی, ایران, دانشگاه ملایر, گروه علوم دامی, ایران, دانشگاه ملایر, گروه علوم دامی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved