>
Fa   |   Ar   |   En
   تنش های محیطی در علوم زراعی   
سال:1400 - دوره:14 - شماره:2


  tick  اثر تنش شوری و سطوح مختلف کود پتاسیم بر عملکرد کمی و کیفی کوشیا (Bassia Scoparia (L.) A.J. Scott) - صفحه:501-513

  tick  اثر کود گاوی و کم‌آبیاری با آب‌شور بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی سالیکورنیا (Salicornia Persica Akhani) - صفحه:515-527

  tick  اثرات کاربرد یونیکونازول و کودهای زیستی بر عملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی گندم تحت تنش شوری خاک - صفحه:487-499

  tick  اثرکاربرد سوپرجاذب و محلول‌پاشی آهن و روی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و عملکرد ذرت دانه ای (S.C.704) (.Zea Mays L)تحت رژیم های آبیاری - صفحه:387-402

  tick  ارزیابی ارقام کینوا (.Chenopodium Quinoa Wild) در شرایط شور به کمک شاخص‌های جوانه‌زنی در محیط کنترل شده - صفحه:475-485

  tick  ایجاد تنوع به‌وسیله موتاسیون و شناسایی ژنوتیپ های جدید متحمل به تنش خشکی از طریق آمیزش برنج طارم بومی و موتانت - صفحه:279-291

  tick  برآورد وراثت پذیری و برخی از پارامترهای ژنتیکی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو تحت تنش شوری از طریق تلاقی دی الل - صفحه:461-473

  tick  بررسی اثر الیسیتورها بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی، درصد و عملکرد اسانس زوفا (.Hyssopus Officinalis L) تحت رژیم های مختلف آبیاری - صفحه:415-424

  tick  بررسی اثر تنش خشکی و محلول‏ پاشی نانو اکسید آهن بر صفات کمی و کیفی کنجد(.Sesamum Indicum L) - صفحه:375-386

  tick  بررسی اثر عناصر روی و آهن به فرم نانو بر رشد و عملکرد ارقام لوبیا تحت تنش کم‌آبی - صفحه:347-358

  tick  بررسی اثر محلول‌پاشی جاسمونیک اسید و تنش خشکی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های زراعی و فیزیولوژیک ارقام کینوا (Chenopodium Quinoa Willd) - صفحه:403-414

  tick  بررسی اکوتیپ‌های آویشن دنایی (Thymus Daenensis Subsp. Daenensis) با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش خشکی - صفحه:309-319

  tick  بررسی صفات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی (.Mentha Piperita L) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری و کاربرد انواع کود نیتروژن - صفحه:425-437

  tick  بررسی عملکرد و شاخص‌های تحمل به خشکی در کشت خالص و مخلوط ژنوتیپ‌های گندم نان تحت تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن - صفحه:293-307

  tick  بررسی واکنش صفات عملکردی و محتوی روغن ارقام کنجد (.Sesamum Indicum L) به کاربرد نانو کود منیزیم و پلیمر زیستی کیتوزان در شرایط تنش کم‌آبی - صفحه:359-373

  tick  تاثیر بیش ‏بیان ژن‌های اسیدفسفاتاز Atpap17 و Atpap26 بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه تحت تنش شوری در گیاه Arabidopsis Thaliana - صفحه:449-460

  tick  تاثیر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، میزان پرولین و ترکیبات فنلی گیاه دارویی رزماری (.Rosmarinus Officinalis L) - صفحه:439-448

  tick  تاثیر روش‌های مختلف کم آبیاری بر صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه‌ای (.Zea Mays L) - صفحه:321-330

  tick  تاثیر قارچ تریکودرما و کیتوزان بر خصوصیات رشدی گیاهچه ریحان (Ocimum Basilicum) تحت تنش شوری - صفحه:545-555

  tick  تاثیر نانوسیلیکات پتاسیم بر رشد و عملکرد گیاه ذرت دانه ای (.Zea Mays L) تحت تنش خشکی - صفحه:331-345

  tick  مکانیسم‌های فیزیولوژیک درگیر در پاسخ به شوری گیاه علف چای (.Hypericum Perferatum L) و اثر محلول‌پاشی اسید آسکوربیک بر آن - صفحه:529-543

  tick  پاسخ گیاه دارویی به لیمو (.Aloysia Citriodora L) به تیمارهای نانوذره دی اکسید تیتانیوم و شوری - صفحه:557-567
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved