>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای دانش زمین   
سال:1398 - دوره:10 - شماره:38


  tick  اثر فرسایش آبی بر تنوع زیستی خاک در اکوسیستم‌های خشک - صفحه:21-33

  tick  استراتژی‌های توسعه اقتصادی گردشگری ‌جنگ (مورد مطالعه: منطقه قصرشیرین، استان کرمانشاه) - صفحه:72-84

  tick  استفاده از داده‌های ژئوشیمی و هیدروژئوشیمی برای ارزیابی توسعه کارست سازند لار در محدوده سد گلورد (جنوب بهشهر) - صفحه:148-164

  tick  برآورد سهم واحدهای زمین‌شناسی به عنوان منابع تولید رسوب معلق رودخانه با استفاده از روش انگشت‌نگاری رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تول‌بنه، استان گلستان) - صفحه:1-20

  tick  بررسی ارتباط بین ویژگی‌های گوشه‌داری، بافت سطحی و وجود ریزترک در سنگدانه‌های طبیعی با مساحت، شیب و طول آبراهه اصلی در حوزه بالادست مخروط افکنه‌های واقع در شمال دشت دیره - صفحه:196-212

  tick  بررسی ریخت‌شناسی بلورهای زیرکن‌ گرانیت‌گنایسی‌ آبادچی، شمال دریاچه سد زاینده‌رود - صفحه:134-147

  tick  تاثیر ریخت‌شناسی سطح بالایی پی‌سنگ در گسترش فضای رسوب‌گذاری (مطالعه موردی از سازند آسماری در فروبار دزفول و دشت آبادان) - صفحه:182-195

  tick  تاثیر پوسته‌های زیستی خزه و گلسنگ بر برخی خصوصیات خاک دشت سرهای دامنه‌ای منطقه حفاظت شده تخت سلطان، خراسان رضوی - صفحه:34-46

  tick  تحلیل همدیدی، ترمودینامیکی جابجایی مکانی جت جنب‌حاره‌ای در فعالیت کم‌فشار سودانی (مطالعه موردی ترسالی‌های استان فارس) - صفحه:85-103

  tick  تعیین حریم کمی رودخانه‌ی گاماسیاب، کرمانشاه - صفحه:104-121

  tick  تعیین سن و نرخ رسوبگذاری سازند میشان در شمال خاوری فروافتادگی دزفول با استفاده از روش مگنتواستراتیگرافی - صفحه:122-133

  tick  خاستگاه ماگمایی کانه‌زایی Th-Ree در کانسار سه‌چاهون براساس شواهد ژئوشیمیایی و داده‌های ایزوتوپی - صفحه:213-227

  tick  شبیه‌سازی خطر سیلاب با استفاده از مدل اتومات سلولی بر پایه Gis و Rs (مطالعه موردی: حوضه آبخیز لاویج‌رود) - صفحه:47-71

  tick  مقایسه واکنش‌های متداول ذوب و روابط فازی در سنگ‌های رسی دگرگون شده منطقه تویسرکان و بروجرد - صفحه:165-181
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved