>
Fa   |   Ar   |   En
   استراتژی‌های توسعه اقتصادی گردشگری ‌جنگ (مورد مطالعه: منطقه قصرشیرین، استان کرمانشاه)  
   
نویسنده میرزایی قلعه فرزاد ,منشی زاده رحمت الله ,اطاعت جواد
منبع پژوهشهاي دانش زمين - 1398 - دوره : 10 - شماره : 38 - صفحه:72 -84
چکیده    امروزه گردشگری به عنوان یکی از منابع اقتصادی پایدار برای توسعه مناطق مختلف در نظر گرفته می شود، منطقه قصرشیرین در استان کرمانشاه دارای بستر مناسب برای توسعه گردشگری جنگ و در نتیجه رونق اقتصادی می باشد. این پژوهش که از نوع توصیفی– تحلیلی با ماهیت کاربردی می باشد به دنبال این هدف است که گردشگری جنگ را به عنوان فرصت بالقوه ای برای توسعه اقتصادی منطقه قصرشیرین معرفی نماید و برای گردآوری اطلاعات جهت اثبات آن از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است و نیز  برای تحلیل داده ها که از 311 پرسشنامه در قالب سه گروه (ساکنین، مدیران، گردشگران) به دست آمده ، از مدل تعیین راهبرد  swotاستفاده شد. نتایج نشان می دهد که مجموعه نقاط محیط داخلی (قوت، ضعف) 3.2 و نیز مجموعه نقاط محیط خارجی (فرصت و تهدید) 2.1 می باشد که راهبرد محافظه کارانه (st) را شامل می شود لذا با توجه به جدول  swotراهبردهایی از جمله: استفاده از نیروهای محلی برای اشتغال و فعالیت در فرصت های ایجاد شده، شناخت تهدیدات این نوع از گردشگری و تلاش برای رفع آن، ایجاد موزه ها و نمایشگاه های خاص این نوع از گردشگری، آموزش جامعه محلی، جذب سرمایه بخش خصوصی ، ایجاد پکیج حمایتی در قالب این نوع از گردشگری، معرفی مناطق هدف این نوع از گردشگری درکشورهای همسایه و نیز  تقویت حس اجتماعی و مشارکت جمعی و سازماندهی تولیدات هم راستا با توسعه گردشگری جنگ ضروری می نماید.
کلیدواژه گردشگریگردشگری ‌جنگتعیین استراتژیSwotقصرشیرین.
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, ایران
 
   Economic development strategies of war tourism (case study: Qasr Shirin District, Kermanshah Province)  
   
Authors
Abstract   
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved