>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین سن و نرخ رسوبگذاری سازند میشان در شمال خاوری فروافتادگی دزفول با استفاده از روش مگنتواستراتیگرافی  
   
نویسنده لشگری احمد ,هیهات محمودرضا ,خطیب محمد مهدی ,نجفی مهدی
منبع پژوهشهاي دانش زمين - 1398 - دوره : 10 - شماره : 38 - صفحه:122 -133
چکیده    سازند میشان یکی از واحدهای سنگ چینه ای نئوژن است که در جنوب و جنوب باختری ایران گسترش فراوانی دارد. در سال های اخیر به منظور دستیابی به سن دقیق این سازند، مطالعاتی با استفاده از داده های فسیل شناسی و همچنین استفاده از ایزوتوپ های استرنسیم انجام شده است. در مناطق چین خورده جوان همچون کمربند چین خورده زاگرس که حاوی رسوباتی هستند که دچار دفن شدگی عمیق نشده اند، یکی از مناسب ترین روش های بدست آوردن سن رسوبات، استفاده از مطالعه مغناطیس دیرینه است. با استفاده از این روش می توان رسوبات غیر دریایی رودخانه ای و همچنین رسوبات آبرفتی را که اغلب فاقد ویژگی های زیست چینه ای و رادیومتریک مناسب جهت تعیین سن هستند را سن یابی کرد و  همچنین نرخ رسوبگذاری توالی مورد مطالعه را نیز بدست آورد. در این پژوهش سن سازند میشان با استفاده از روش مگنتو استراتیگرافی، در ناحیه تاقدیس جریک واقع در شمال خاوری فروافتادگی دزفول مطالعه شده است، در برش مورد مطالعه، سن مرز زیرین و بالایی سازند میشان به ترتیب 14.1 و 6/ 13 میلیون سال (میوسن میانی) برآورد شده است. همچنین میانگین نرخ رسوبگذاری برای این سازند بعد از تراکم ثانویه 38 سانتیمتر در هزار سال به دست آمد.
کلیدواژه تاقدیس جریک،چینه نگاری مغناطیسی،سازند میشان،فروافتادگی دزفول.
آدرس دانشگاه بیرجند, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه بیرجند, گروه زمین‌شناسی, ایران, دانشگاه بیرجند, گروه زمین‌شناسی, ایران, دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, گروه زمین‌شناسی, ایران
 
   Determining the age and sedimentation rate of Mishan Formation in the northeast of Dezful embayment based on magnetostratigraphic method  
   
Authors
Abstract   
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved