>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل همدیدی، ترمودینامیکی جابجایی مکانی جت جنب‌حاره‌ای در فعالیت کم‌فشار سودانی (مطالعه موردی ترسالی‌های استان فارس)  
   
نویسنده محمدی زینب ,لشکری حسن
منبع پژوهشهاي دانش زمين - 1398 - دوره : 10 - شماره : 38 - صفحه:85 -103
چکیده    در این تحقیق از دو روش گردشی به محیطی و محیطی به گردشی استفاده ‌شده است. برای مطالعه و تحلیل جابجایی مکانی جت جنب حاره ای داده‌های سایت http://www.esrl.noaa.gov استفاده شد. نقشه‌های جت طی دوره آماری 21 سال در ماه‌های (اکتبر تا می) در محیط نرم افزاری grads ترسیم و محور جت ها برای هر ماه بر روی نقشه های پایه ای که در محیط نرم افزاری arcgis10.4 تهیه شده بود ترسیم شده است. سپس داده‌های ماهانه بارش 9 ایستگاه همدید استان طی سال‌های زراعی (1375 تا 1396) استخراج نمونه های مطالعاتی انتخاب گردید. بررسی های چشمی انجام شده بر روی محور جت ها در ماه های مختلف نشان داد که محور جت ها دارای جابجایی شمال و جنوب سوی نسبتا زیاد می باشند. از اول اکتبر به تدریج با جابجایی شرق سوی پرفشار عربستان جریان‌های جت در موقعیت مناسبی قرار گرفته و شرایط برای ایجاد ناپایداری ها فراهم می شود. در ماه های ژانویه و دسامبر جت در مناسب ترین حالت خود (شرق مصر تا غرب خلیج فارس) قرارمی گیرد. نتایج حاصل از الگوی های همدید بارش های شدید نشان داد که از چند روز قبل از شروع بارش ها پشته عمیقی از روی آفریقا و مدیترانه مرکزی تا شمال عرض 60 درجه گسترش یافته و جریانات را بر روی مدیترانه شرقی کاملا نصف النهاری و باعث شکست در امواج راسبی می گردد. شیو حرارتی شدید حاصل از آن ضمن تقویت جت جنب حاره ای، ناوه عمیقی را بر روی مدیترانه شرقی ایجاد می کند که با فرارفت سرد جنب قطبی بر روی سامانه سودانی و فرارفت رطوبتی مناسب از روی دریاهای گرم عرب و عمان سامانه سودانی و ناوه دریای سرخ تقویت شده و ناپایداری شدیدی را بر روی منطقه ایجاد می کند.
کلیدواژه همدیدت،رمودینامیک،جت جنب‌حاره‌ای، کم‌فشار سودان،استان فارس.
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, مرکز مطالعات ناحیه ای و آمایش, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, ایران
پست الکترونیکی h-lashkari@sbu.ac.ir
 
   Synoptic and thermodynamic analysis of spatial movement of subtropical jet stream in Sudan low activity (case study: wet years in Fars Province, Iran)  
   
Authors
Abstract   
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved