>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر پوسته‌های زیستی خزه و گلسنگ بر برخی خصوصیات خاک دشت سرهای دامنه‌ای منطقه حفاظت شده تخت سلطان، خراسان رضوی  
   
نویسنده غلامحسنیان آتوسا ,سپهر عادل ,سهرابی محمد
منبع پژوهشهاي دانش زمين - 1398 - دوره : 10 - شماره : 38 - صفحه:34 -46
چکیده    پوسته‌های زیستی خاک، جوامع فراوان و گوناگونی هستند که شامل مجموعه‌ای از میکروارگانیسم‌ها مانند سیانوباکتری‌‌ها، جلبک‌های سبز، گلسنگ‌ها، قارچ‌ها، خزه‌ها و ذرات خاک مرتبط با آنها هستند. در این پژوهش به بررسی اثر پوسته‌های خزه و گلسنگ بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی خاک در منطقه خشک و نیمه‌خشک تخت سلطان در خراسان رضوی پرداخته‌ شده‌ است. نمونه‌برداری در فصل تابستان در طول ترانسکت و با استفاده از پلات 5/0 مترمربعی در دو عمق (50)، (205) سانتی‌متری با سه تکرار صورت گرفت. در مجموع 60 نمونه جهت اندازه گیری خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک تهیه و به آزمایشگاه منتقل شد. بررسی نتایج  به‌دست آمده از آنالیز واریانس و آزمون توکی نشان داد که حضور پوسته‌های زیستی بر تخصیص پارامترهای خاک اثر گذاشته ‌است. از جمله کاهش ph و ec در خاک‌های فاقد پوسته و افزایش کربن‌آلی و کربنات کلسیم در حضور خزه و گلسنگ در عمق 50 سانتی‌متری خاک می‌باشد. نتایج پژوهش، نشان از تفاوت قابل توجه در ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک در حضور یا عدم حضور پوسته‌های خزه و گلسنگ در چشم‌انداز بیابان دارد.
کلیدواژه پوسته‌های زیستی، خاک خزه، گلسنگ، ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی خاک، تخت سلطان.
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست, ایران, سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران, گروه زیست فناوری, ایران
 
   The role of mosses and lichens crusts on soil characteristics of pediment at protected area of TakhteSoltan, KhorasanRazavi  
   
Authors
Abstract   
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved