>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های برنامه درسی   
سال:1398 - دوره:9 - شماره:2


  tick  ارزیابی سواد زیست‌محیطی دانش‌آموزان و چالش‌های اجرایی آموزش محیط‌ زیست در مدارس متوسطه - صفحه:290-318

  tick  بررسی اثربخشی آموزش بازنمایی‌های تصویری بر توانایی حل مسائل کلامی ریاضی دانش‌آموزان - صفحه:200-225

  tick  تاثیر اجرای الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری بر تامین نیازها و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی - صفحه:27-43

  tick  تبیین مدل علّی عوامل مدرسه‌ای بر رفتارهای تحصیلی با واسطه‌گری عوامل فردی (خودکارآمدی و خودتنظیمی) - صفحه:318-343

  tick  تبیین مفهوم کارآمدی فرهنگی معلمان در مواجهه با بسترهای دارای تنوع فرهنگی - صفحه:225-255

  tick  تجربیات زیسته‌ی دبیران عربی از دلایل ناکارآمدی آموزش زبان عربی: مطالعه‌ای پدیدارشناختی - صفحه:1-26

  tick  تحلیل محتوای آموزش سواد اقتصادی در پایه‌ ششم ابتدایی - صفحه:85-104

  tick  خود شرح‌حال‌نویسی مشارکتی: الگویی نوین و منطبق با برنامه‌ی درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان - صفحه:44-85

  tick  شایستگی‎های کانونی مربی تربیت جنسی - صفحه:163-199

  tick  شناسایی عوامل کلیدی موفقیت دوره‌های Mooc: سنتزپژوهی براساس مدل روبرتس - صفحه:139-162

  tick  مطالعه چگونگی «آموزش شهروندی» در برنامه‌ی درسی: سنتز پژوهی مطالعات انجام شده در دو دهه‌ی اخیر - صفحه:255-289

  tick  ویژگی‌های برنامه‌ی درسی صلح‌محور بر اساس آموزه‌های فلسفه‌ی میان‌فرهنگی - صفحه:104-139
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved