>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز   
سال:1400 - دوره:12 - شماره:23


  tick  اثر بنتونیت و پساب فاضلاب شهری بر برخی ویژگی های خاک و گیاه یونجه و شبدر - صفحه:191-201

  tick  اثر تغییر اندازه کرت در عملکرد کود آلی بر تغییر مولفه های رواناب و هدررفت خاک در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:54-64

  tick  ارائه مدل مدیریت جامع منابع آب و خاک حوضه رودخانه حبله رود با استفاده از رویکرد پویایی سامانه - صفحه:119-129

  tick  ارزیابی حساسیت تبخیر و تعرق گیاه مرجع به پارامترهای هواشناسی در استان خراسان رضوی - صفحه:260-272

  tick  ارزیابی حساسیت‌پذیری فرونشست زمین در دشت سمنان با استفاده از مدل آنتروپی - صفحه:75-85

  tick  ارزیابی عدم قطعیت مدل های منطقه ای تغییر اقلیم و روش های تصحیح خطا و پیش بینی تغییرات اقلیمی شهرستان بیرجند - صفحه:42-53

  tick  ارزیابی عملکرد مدیریت بهره وری آب در شبکه های آبیاری (مطالعه موردی: شبکه آبیاری دوستی-خراسان رضوی) - صفحه:251-259

  tick  ارزیابی کارآیی مدل بیابان زایی Imdpa در تعیین فرسایش‌های آبی و بادی - صفحه:12-25

  tick  اولویت بندی عوامل موثر بر موانع مشارکت پایدار جوامع روستایی در طرح های آبخوان داری از دیدگاه بهره برداران در حوزه ی آبخیز بیشه زرد استان فارس - صفحه:202-211

  tick  برآورد نفوذ آب به خاک درکاربری های مختلف در حوزه آبخیز مرغملک و شهرکرد - صفحه:144-154

  tick  بررسی ارتباط تغییرات آب‌های زیرزمینی و خشکسالی با استفاده از شاخص‌های Spi و Gri در دشت لردگان - صفحه:65-74

  tick  بررسی روش های آماری و زمین آماری در تهیه نقشه هم بارش استان مازندران - صفحه:212-223

  tick  بررسی کارایی مدل Swat در شبیه سازی رواناب و رطوبت موجود در خاک در حوضه دویرج استان ایلام - صفحه:180-190

  tick  بررسی وضعیت برخی شاخص های ارزیابی حوزه های آبخیز و اولویت‌بندی زیر حوضه ها از منظر کاهش فرسایش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کرخه) - صفحه:108-118

  tick  بهره برداری از مخزن سد گلستان در شرایط تغییراقلیم با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه نهنگ بهبودیافته - صفحه:238-250

  tick  بهینه سازی کاربری اراضی با استفاده از رویکرد ارزیابی چندمعیاره و تحلیل اقتصادی اراضی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چهل‌چای استان گلستان) - صفحه:169-179

  tick  تعیین الگوی کشت بهینه در حوضه آبریز تجن با استفاده از مدل‌سازی سیستمی - صفحه:155-168

  tick  تعیین کانال های بحرانی با استفاده از تلفیق مدل Assa (Civil Storm) وGis در دوره های بازگشت مختلف (مطالعه موردی: منطقه 9 شهرداری مشهد) - صفحه:26-41

  tick  حالت‌های مختلف بهینه‌یابی پارامترهای روش‌های روندیابی هیدرولوژیکی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (Pso) برای روندیابی سیل در رودخانه کارون - صفحه:285-295

  tick  سنجش ظرفیت سازگاری نظام اجتماعی- اکولوژیک در مواجهه با افت سفره‌های آب زیرزمینی (منطقه مورد مطالعه: دشت کازرون) - صفحه:86-94

  tick  شبیه سازی پتانسیل آب های زیرزمینی حوضه کهورستان با بهره گیری از رویکرد ترکیبی مدل های داده کاوی - صفحه:130-143

  tick  شبیه‌سازی بارش- رواناب با استفاده از ماشین آموزش نوین در حوضه رودخانه شهرچای - صفحه:224-237

  tick  مقایسه نسخه درجه روز و تابشی مدل Srm در تخمین رواناب ناشی از ذوب برف - صفحه:1-11

  tick  پهنه بندی خطر زمین لغزش به روش تراکم سطح و تحلیل سلسله مراتبی جهت ارزیابی مسیرجاده طراحی شده سری چلیر جنگل خیرود - صفحه:273-284

  tick  پیش بینی متغیر های اقلیمی در دوره‌ آتی بر پایه مدل Hadcm3 با استفاده از مدل ریزمقیاس‎نمایی Sdsm در حوزه آبخیز آق‌چای (آذربایجان‌غربی) - صفحه:95-107
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved