>
Fa   |   Ar   |   En
   سلول و بافت   
سال:1392 - دوره:4 - شماره:4


  tick  اثر تمرین هوازی به همراه مکمل سازی با ویتامین D بر ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در زنان چاق - صفحه:389-396

  tick  ارزیابی توان زیستی و آپوپتوزیس در اسپرم‌های انسان تیمار شده با سدیم آرسنیت - صفحه:361-370

  tick  افزایش شکستگی Dna اسپرم انسان بعد از دو ساعت انکوباسیون - صفحه:415-423

  tick  بررسی اثر کورکومین بر سلول‏های نوروپروژنیتور کورتکس جنین رت در شرایط In Vitro - صفحه:435-443

  tick  بررسی اثر محیط کشت حاصل از سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی بر نارسایی حاد کلیوی ناشی از سیس پلاتین در موش صحرایی - صفحه:371-379

  tick  بررسی اثرات مصرف جنتامایسین بر مورفولوژی طناب‌های بیضه‎ای نوزاد خرگوش - صفحه:407-414

  tick  تکوین تخمک و مگاگامتوفیت در Adonis Flammea Jacqu. : گزارش سقط تخمک و رویان - صفحه:397-405

  tick  ساخت لنتی‏ویروس‏های نوترکیب ناقل ژن Dj 1 و انتقال آن‏ها به سلول‏های انسانی - صفحه:381-388

  tick  مطالعه ارتباط بین ساختار کیسه بیضه با طول، قطر و وزن بدن در زالوی طبی Hirudo Orientalis بر اساس مطالعات ریخت سنجی و بافت شناختی - صفحه:425-434

  tick  مطالعه برخی اثرات تراتوژنیک داروی گاباپنتین بر جنین موش نژاد Nmri - صفحه:445-450
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved