>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر کورکومین بر سلول‏های نوروپروژنیتور کورتکس جنین رت در شرایط in Vitro  
   
نویسنده رجبی مجید ,پریور کاظم ,نبیونی محمد ,یغمایی پریچهر
منبع سلول و بافت - 1392 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:435 -443
چکیده    هدف: کورکومین یک رنگیزه زرد است که از زردچوبه به دست می آید. دارای خواص ضد سرطانی وآنتی اکسیدانی می‏باشد و احتمال می‏رود که نقش به سزایی در جلوگیری از بیماری‏های تحلیل برنده مغز ایفا کند. اما تاکنون اثرات آن بر روی سیستم عصبی در دوران جنینی به خوبی مطالعه نشده است. در این مطالعه اثر کورکومین بر سلول‏های پروژنیتور عصبی (npc) کورتکس جنین رت درشرایط محیط کشت (in vitro) بررسی شده است.مواد و روش‏ها: کورتکس جنین‏های 5/15 روزه رت نژاد ویستار در شرایط استریل جدا شده و به‏روش آنزیمی به سوسپانسیون سلولی تبدیل شدند. سوسپانسیون سلولی در محیط کشت dmem/f12  و n2 و1 درصد آنتی بیوتیک  و میتوژن ها (egf10ng/ml  و20ng/ml fgf b)  کشت داده شد و سلول‏ها با غلظت‏های متفاوت کورکومین (1/0 ،5/0 ،1 میکرومولار) مورد تیمار قرار گرفتند. بقای سلولی با تست mtt سنجیده شد و بررسی‏های ایمونوسیتوشیمیایی با استفاده از نشانگرآستروسیتی (gfap) صورت گرفت. داده ها، با روش anova یک طرفه و سنجش tukey′s post hoc مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج: این بررسی نشان داد که تیمار npc های کورتکس جنین رت با غلظت‏های مختلف کورکومین به‏ویژه غلظت 5/0 میکرومولار اثرات معنی داری بر تکثیر و تمایز این سلول‏ به آستروسیت‏ها دارد.نتیجه گیری: کورکومین اثرات دوگانه بر کشت npc ها دارد: غلظت‏های پایین آن تکثیر وتمایز npc ها را تحریک می‏کند در حالی‏که غلظت‏های بالای کورکومین سمی است. npc در طی تکوین جنینی به نورون‏ها و سلول‏های گلیال تمایز می‏یابند که مهم‏ترین آنها آستروسیت ها هستند.
کلیدواژه آستروسیت ,سلول‏های نوروپروژنیتور ,کورکومین
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved