>
Fa   |   Ar   |   En
   تکوین تخمک و مگاگامتوفیت در Adonis Flammea Jacqu. : گزارش سقط تخمک و رویان  
   
نویسنده چهرگانی راد عبدالکریم ,محسن زاده فریبا ,اخطاری سولماز ,تاجیک اسماعیلی سیمین
منبع سلول و بافت - 1392 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:397 -405
چکیده    هدف: با توجه به اینکه مطالعات کاربردی و مولکولی در ranunculaceae در حال افزایش است، بررسی و درک تکوین گل در این تیره ضروری است. در این پژوهش مراحل و چگونگی تکوین تخمک در گیاه adonis flammea بررسی شد.مواد و روش‏ها: گل­های جوان و غنچه­ها در مراحل مختلف برداشت، در faa 70 تثبیت و در الکل 70 درصد نگهداری شدند. نمونه­ها پس از آب­گیری و قالب­گیری در پارافین،  با میکروتوم برش­گیری شدند .رنگ آمیزی با pas و هماتوکسیلین  انجام گرفت. لام­های تهیه شده از مراحل مختلف تکوینی با دقت با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی و عکسبرداری شدند.نتایج: نتایج نشان داد تخمک ها در a. flammea  از نوع واژگون، دو پوششی و پرخورش است. مجرای سفت با پوسته درونی تشکیل می­شود. مگاسپروسیت پس از تقسیم میوز تترادهای با هر دو نوع آرایش خطی و غیرخطی را ایجاد می کند. تکوین کیسه رویانی از تیپ پلی­گونوم پیروی می­کند. سلول­های آنتی‏پُد پایا هستند که در مرحله اندوسپرم سلولی تحلیل می‏روند. ارتباطات سیتوپلاسمی سلول‏های کیسه رویانی، تحلیل برخی از تخمک‏ها و به‏دنبال آن سقط تخمک و رویان در برخی از موارد مشاهده شدند.نتیجه گیری: الگوهای تکوین تخمک و کیسه رویانی از نهاندانگان و تیپ پلی‏گونوم تبعیت می کنند. ولی پایایی آنتی­پُدها، تشکیل کلاهک خورشی، ارتباطات سیتوپلاسمی بین سلول‏های کیسه رویانی و عدم موفقیت در لقاح و سقط رویان در برخی از تخمک‏ها از ویژگی‌های گونه مورد مطالعه است که علت آن می­تواند عوامل محیطی یا ژنتیکی باشد.
کلیدواژه تخمک ,کیسه رویانی ,مگاگامتوفیت ,Adonis Flammea ,Ranunculaceae
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, دانشکده علوم پایه, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, دانشکدۀ علوم, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده علوم زیستی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved