>
Fa   |   Ar   |   En
   افزایش شکستگی Dna اسپرم انسان بعد از دو ساعت انکوباسیون  
   
نویسنده نبی علی ,خلیلی محمد علی ,حلوایی ایمان ,انباری فاطمه
منبع سلول و بافت - 1392 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:415 -423
چکیده    هدف: در این مطالعه میزان شکستگی dna اسپرم انسانی بعد از آماده سازی به‏روش direct swim up در زمان‏های مختلف انکوباسیون به‏وسیله تکنیک tunel مورد ارزیابی قرار گرفت تا بهترین زمان برای انکوباسیون اسپرم‏های نرمال شسته شده برای استفاده در تکنیک‏های کمک باروری (art) به‏دست آید.مواد و روش‏ها: در این مطالعه آینده نگر، 21 نمونه‏ی اسپرم نرمال مورد مطالعه قرار گرفت. از لام makler chamber برای مطالعه تعداد و قابلیت تحرک اسپرم استفاده شد. برای بررسی مورفولوژی اسپرم از رنگ آمیزی  پاپانیکولا و قابلیت حیات اسپرم از رنگ آمیزی ائوزین نیگروزین استفاده شد. نمونه‏ها بعد از آماده سازی به‏روش direct swim up در زمان های مختلف در دمای 37 درجه سانتی‏گراد انکوبه شدند. میزان شکستگی  dna اسپرم در فواصل زمانی مختلف (3،2،1،0 ساعت) با استفاده از تکنیک tunel مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج: میانگین درصد مورفولوژی طبیعی و حرکت سریع پیشرونده اسپرم بعد از آماده سازی نسبت به قبل از آماده سازی افزایش معنی‏داری 001/0>p داشتند. درصد میانگین قابلیت حیات اسپرم بعد از آماده سازی اسپرم  نسبت به قبل از آماده‏سازی به‏طور معنی‏دار افزایش یافته بود (001/0>p). درصد شکستگی dna اسپرم در زمان دو ساعت انکوباسیون نسبت به زمان صفر  (01/0>p) و نیز زمان سه ساعت نسبت به‏زمان صفر و یک ساعت انکوباسیون (001/0>p) به‏طور معنی‏داری افزایش داشت.نتیجه گیری: انکوباسیون اسپرم نرمال در دمای 37 درجه سانتی‏گراد که به روش direct swim up آماده شده برای استفاده در تکنیک‏های کمک باروری باید زمان کمتر از دو ساعت باشد.واژگان کلیدی:  
کلیدواژه اسپرم نرمال ,شکستگی Dna ,تکنیک Tunel
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, مرکز تحقیقاتی درمانی و ناباروری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, مرکز تحقیقاتی درمانی و ناباروری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, مرکز تحقیقاتی درمانی و ناباروری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, مرکزتحقیقاتی درمانی و ناباروری, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved