>
Fa   |   Ar   |   En
   ساخت لنتی‏ویروس‏های نوترکیب ناقل ژن Dj 1 و انتقال آن‏ها به سلول‏های انسانی  
   
نویسنده اسماعیل زاده عمران ,گردانه موسی
منبع سلول و بافت - 1392 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:381 -388
چکیده    هدف: اهداف این مطالعه ساب‏کلونینگ ژن (park7) dj 1 به‏ درون وکتور انتقال لنتی‏ویروسی، تولید لنتی‏ویروس‏های نوترکیب و آلوده سازی سلول‏های هدف با این ویروس‏ها می‏باشند.مواد وروش‏ها: ژن dj1 با استفاده از آنزیم های محدود کننده ecor1 و xho1 از وکتور pcdna dj1 به دست آمد. وکتور انتقالی لنتی ویروس به صورت همزمان توسط آنزیم های محدود کننده ecor1 و sal1 بریده شد. ژن dj1 توسط آنزیم dna لیگاز t4 به داخل وکتور ترانسفر و بالادست ژن dj1 وارد شد، به طوریکه توالی dj1 ires jred در پایین دست و تحت کنترل پروموتر cmv قرار گرفت. برای تولید لنتی ویروس های نوترکیب، وکتور ساخته شده به همراه دو وکتور بسته بندی و پوشش ویروس به طور همزمان به درون سلول های hek (human embryonic kidney) انتقال داده شدند. ویروس های ساخته شده برای آلوده سازی سلول های هدف استفاده شدند.نتایج: برای اطمینان از درستی ساب‏کلونینگ از تست‏های آنزیمی و pcr استفاده شد. همچنین برای مشاهده بیان ژن jred که نشان دهنده موفقیت ما در انتقال ژن می باشد، از میکروسکوپ فلورسانس استفاده شد. سپس برای مشاهده افزایش بیان ژن dj1 در سلول های آلوده شده نسبت به سلول های طبیعی، از تست rt pcr استفاده شد.نتیجه گیری: این مطالعه کاربرد موفقیت آمیز ناقل‏های لنتی‏ویروسی در انتقال ژن به سلول‏های یوکاریوتی را نشان می‏دهد و روشن می‏سازد که این ناقل‏ها می‏توانند در درمان بیماری‏های سیستم عصبی مورد استفاده قرار گیرند.
کلیدواژه کلونینگ ,Dj1 ,لنتی ویروس
آدرس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری, گروه ژنتیک مولکولی, ایران, پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری, گروه ژنتیک مولکولی, ایران
پست الکترونیکی mossa65@nigeb.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved