>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه ارتباط بین ساختار کیسه بیضه با طول، قطر و وزن بدن در زالوی طبی Hirudo Orientalis بر اساس مطالعات ریخت سنجی و بافت شناختی  
   
نویسنده گنجوی محمد کاظم ,مهدوی شهری ناصر ,قاسم زاده فرشته ,شریعت زاده محمدعلی ,میرشمسی کاخکی امید
منبع سلول و بافت - 1392 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:425 -434
چکیده    هدف: هدف از این مطالعه یافتن ارتباطی بین خصوصیات بدن زالوی طبی (hirudo orientals)، با ساختار کیسه بیضه و خوشه‏های اسپرمی آن است تا بتوان ارتباطی بین این مشخصات و بلوغ جنسی به ‏منظور اهداف پرورشی برقرار کرد.مواد و روش ها: 30 نمونه از افراد جمعیت زالوی طبی از سه آب بند در شهرستان گنبدکاووس در ماه‏‏های اردیبهشت، تیر و آبان جمع آوری شدند. طول، عرض و وزن بدن، قطر کیسه بیضه، نسبت قطر کیسه بیضه به قطر بدن و تعداد خوشه‏های اسپرمی برای هر نمونه به دست آمد. 20 نمونه از زالو‏ها برای مطالعه اثر گرسنگی بر کیسه بیضه، به مدت 120 روز گرسنه ماندند. داده‏ها توسط آنالیز واریانسanova) ) و نرم افزار spss16 تحلیل شدند.نتایج: در اردیبهشت، طول، عرض و وزن بدن، قطر کیسه بیضه، نسبت قطر کیسه بیضه به قطر بدن و تعداد خوشه‏های اسپرمی کاهش معنی‏داری در مقایسه با نمونه‏های تیر و آبان نشان دادند (p
کلیدواژه زالوی طبی ,تولید مثل ,بلوغ اسپرمی ,بیضه
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه اراک, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved