>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی   
سال:1397 - دوره:10 - شماره:26


  tick  اثر تنش خشکی بر میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، محتوی پرولین و کربوهیدرات در برخی ژنوتیپ‌های گندم دوروم (L. Triticum Turgidum) در مرحله گیاهچه‌ای - صفحه:22-31

  tick  اثر شوری و اسیدسالیسیلیک بر صفات ظاهری و تغییرات رنگدانه های فتوسنتزی کالوس کنگرفرنگی (Cynara Scolymus L.) - صفحه:128-138

  tick  ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین‌های نوترکیب برنج (Oryza Sativa L.) بر اساس برخی صفات کمّی و کیفی - صفحه:166-172

  tick  ارزیابی کمی و مولکولی تحمل به تنش خشکی ژنوتیپ‌های برنج - صفحه:195-206

  tick  بررسی تحمل به خشکی در توده های محلی کنجد (Sesamium Indicum L.) بر اساس شاخص های تحمل به تنش خشکی در سطوح مختلف آبیاری و میکوریزا - صفحه:185-194

  tick  بررسی تنوع آللی ژن های رمزکننده گلوتنین با وزن مولکولی پایین (Lmw-Gs) در بین برخی از ارقام گندم نان - صفحه:53-64

  tick  بررسی تنوع مورفولوژیکی توده‌های سیاهدانه (Nigella Sativa L.) با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره - صفحه:32-42

  tick  بررسی تنوع مولکولی و ساختار ژنتیکی ارقام و لاین‌های کلزا با استفاده از نشانگرهای Ssr مرتبط با Qtlهای تحمل به خشکی - صفحه:65-75

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام کلزای بهاره - صفحه:207-214

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم‌های گندم نان ایرانی از نظر تحمل به تنش شوری - صفحه:173-184

  tick  بررسی روابط ابعاد دانه و خصوصیات فنولوژیک با عملکرد لاین‌های بومی گندم نان در شرایط تنش کم‌آبی - صفحه:76-94

  tick  بیان ژن‌های درگیر در متابولسیم فروکتان در ساقه گندم تحت تنش کم‌آبی - صفحه:146-152

  tick  تاثیر پرتو گاما روی صفات مرتبط با کیفیت نانوایی در رقم روشن - صفحه:120-127

  tick  تجزیه ارتباطی برخی از پارامترهای پایداری در گندم نان با استفاده از نشانگرهای Issr - صفحه:153-165

  tick  تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گلرنگ تحت شرایط دیم - صفحه:139-145

  tick  تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های لوبیا (L. Vulgaris Phaseolus) در شرایط تنش خشکی - صفحه:104-119

  tick  توزیع آللی برخی از ژن های موثر در پاکوتاهی ارقام و لاین های گندم (Triticum Aestivum L.) ایران - صفحه:1-11

  tick  مطالعه روابط رگرسیونی شاخص‌های فیزیولوژیکی برنج در مراحل مختلف رشد در شرایط آب و هوایی استان خوزستان - صفحه:95-103

  tick  نقشه یابی ارتباطی برخی صفات فنولوژیک در جو تحت تنش شوری - صفحه:12-21

  tick  گزینش ژنوتیپ‌های پرمحصول با عملکرد روغن بالا در لاین‌های جهش یافته کلزا (Brassica Napus L.) - صفحه:43-52
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved