>
Fa   |   Ar   |   En
   زبان پژوهی   
سال:1392 - دوره:4 - شماره:8


  tick  بررسی انواع آغازگر در متون تخصصی فیزیک فارسی و انگلیسی از‏منظر فرانقش متنی نظریه نقش‌گرای هلیدی - صفحه:169-204

  tick  بررسی کهن‏الگوی «آنیما» و «تولد دوباره» در ذهن و زبان خلیل حاوی - صفحه:117-143

  tick  بررسی ماهیت صوت‏شناختی واکه‎های فارسی در هجا‏های Cv گفتار اظهاری - صفحه:97-116

  tick  بررسی نحوی و کار‏برد‏شناختی ساخت‌های اسنادی‏شده در زبان فارسی بر‏اساس دستور نقش و ارجاع - صفحه:23-51

  tick  تجلی نوشتار زنانه در کتاب دا - صفحه:229-253

  tick  تحلیل و اثبات روی‏کرد متن‏محور در نظریه‏پردازی‏های مجله لبنانی شعر با تکیه بر اندیشه‏های ادونیس - صفحه:1-21

  tick  تحول «داغ‏دیدن» از فعل ساده به مرکب - صفحه:53-65

  tick  رابطه بی‌‌انسجامی گفتار اسکیزوفرنیک با نوع توهم و هذیان - صفحه:205-227

  tick  کار‏کرد واحد‏های زنجیری و زبر‏زنجیری در زبان عربی - صفحه:67-95

  tick  مطالعه موردی یک بیمار زبان‏پریش به‏منظوربررسی نقش الگوی فرهنگی در پایایی توانش زبانی بر‏پایه ایده یاکوبسن - صفحه:145-165
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved