>
Fa   |   Ar   |   En
   زبان پژوهی   
سال:1400 - دوره:13 - شماره:38


  tick  آسیب شناسی ترجمه مای شبیه به لیس در جزء اول و دوم قرآن کریم بر اساس نظریه کارمن گارسس - صفحه:9-34

  tick  ارائ ه روشی مناسب برای برچسب گذاری واج گونه ایپیکره های گفتاری بر اساس سیستم Ipa - صفحه:185-212

  tick  بررسی استعاره های مفهومی خشم در قران کریم: نظریه های عصب-زیستی و کنش مفهومی - صفحه:35-64

  tick  بررسی مقایسه‌ای برگردان استعاره‌هایی از سوره بقره به زبان فرانسوی از منظر راهبردهای نیومارک: مطالعه موردی ترجمه‌های رژیس بلاشر و ژاک برک - صفحه:65-97

  tick  بررسی مقوله وجهیت در رُمان «شوهر عزیز من » اثر فریبا کلهر بر اساس دیدگاه فاولر - صفحه:327-352

  tick  تحلیلی شناختی از مفهوم سازی «خشم الهی» در حوزه دنیا در قرآن کریم - صفحه:99-125

  tick  دسته بندی انواع بند متمم در ساختهای کنترلی زبان فارسی - صفحه:127-156

  tick  رابطه بین کمال گرایی، اضطراب و دستاوردهای زبانی انگلیسی آموزان ایرانی : میانجیگری انواع خودها - صفحه:157-183

  tick  ساخت اطلاع و ساخت آغازگری در زبان فارسی: مطالعه ای پیکره-محور - صفحه:213-242

  tick  ساخت‌های همسانی در زبان فارسی - صفحه:243-267

  tick  نقش هسته معنایی و جایگاه سازه در پردازش اسم های مرکب غیرفعلی: شواهدی از بیماران زبان‌پریش بروکا و افراد طبیعی - صفحه:269-299

  tick  واکاوی گفتمان تبلیغات تلویزیونی موسّسات آمادگی کنکور: بررسی موردی سه تبلیغ تلویزیونی موسسه مدرسان شریف، پارسه و ماهان - صفحه:301-326
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved