>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ورزشی   
سال:1400 - دوره:13 - شماره:1


  tick  اثربخشی تبلیغات با استفاده از ورزش در شبکه‌های اجتماعی (مورد مطالعه: اینستاگرام) - صفحه:257-275

  tick  ارائة مدلی برای اندازه‌گیری سبک‌های تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کنندگان: مطالعة پوشاک ورزشی - صفحه:99-117

  tick  ارتباط بین خودکارامدی عمومی و رضایت شغلی در بین فدراسیون‌های ورزشی موفق کشور - صفحه:85-97

  tick  اولویت‌بندی موانع جذب حمایت مالی از ورزش حرفه‌ای در شهرصنعتی البرز (استان قزوین) - صفحه:203-219

  tick  بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامة اجرای ارتباطات بازاریابی یکپارچه در باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال کشور - صفحه:47-66

  tick  بررسی نقش رسانه‌های جمعی ورزشی بر شکل‌دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه‌ای ایران - صفحه:183-202

  tick  تاثیر کیفیت تجربة گردشگری بر رقابت‌پذیری ادراک‌شده و نیت‌های رفتاری گردشگران ورزشی خارجی - صفحه:221-236

  tick  تبیین و تحلیل علل و پیامدهای ورود سیاسیون به ورزش ایران - صفحه:15-34

  tick  تحلیل ابعاد هم‌افزایی عملکرد مدیریتی در توسعه و توانمندسازی فدراسیون‌های ورزشی - صفحه:277-292

  tick  تحلیل اثر رویدادهای ورزشی بر روی نظام ارزشی تماشاچیان - صفحه:67-83

  tick  تحلیل محتوای مطبوعات ورزشی با رویکردی بر ورزش همگانی - صفحه:1-14

  tick  رابطۀ مدیریت کوانتومی با توانمندسازی شغلی دبیران تربیت بدنی استان اصفهان - صفحه:35-46

  tick  سنجش راه‌های شاداب‌سازی محتوایی و محیطی فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان استان کردستان - صفحه:293-314

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی موانع پاسخگویی در ‌‌‌سازمان‌های ورزشی - صفحه:141-160

  tick  طراحی مدل بازاریابی الکترونیکی فدراسیون‌های حرفه‌ای منتخب ورزش گروهی کشور - صفحه:119-139

  tick  طراحی مدل عوامل موثر بر توسعۀ به‌کارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی ایران - صفحه:161-181

  tick  مدل توسعۀ ورزش ایران با تاکید بر ذی‌نفعان، رویه‌ها و فرایندها - صفحه:315-339

  tick  مطالعۀ تحلیل موانع تامین مالی کارآفرینان ورزشی به روش کیو (Q) - صفحه:237-255
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved