>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای انسانی   
سال:1402 - دوره:55 - شماره:2


  tick  اثرات آیین‌های کشاورزی بر توسعه گردشگری در کشور ایران - صفحه:63-76

  tick  ارزیابی اثر تغییرات کاربری بر الگوی مکانی زمانی دمای سطح زمین و جزایر حرارتی در شهر اهواز با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای - صفحه:39-61

  tick  ارزیابی فرصت‌های ژئوپلیتیکی برنامه همکاری جامع (25 ساله) ایران و چین - صفحه:19-38

  tick  ارزیابی میزان توانمندی زنان روستایی شهرستان کرمانشاه - صفحه:119-134

  tick  بررسی تطبیقی عوامل موثر بر شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی مورد: دهستان های دو شهرستان تربت‌حیدریه و فومن - صفحه:249-269

  tick  بررسی و تبیین اندیشه‌های سیاسی هگل و تاثیرات آن در جغر افیای سیاسی - صفحه:271-293

  tick  بررسی چالش های توسعه پایدار شهر اراک با تاکید بر بخش کالبدی - صفحه:99-118

  tick  تحلیل بقاء سکونتگاه‌های روستایی منطقه قزوین - صفحه:176-193

  tick  تحلیل ساختار و راهبرد بازیگران نظم آینده منطقه خاورمیانه - صفحه:77-97

  tick  تحلیل عوامل موثر بر بروز و تداوم پدیده کولبری در نواحی روستایی استان کردستان - صفحه:135-154

  tick  تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری در شهرهای مذهبی مطالعه موردی: شهر مهران،مراسم اربعین - صفحه:213-232

  tick  تحلیل فضایی شاخص های کیفیت زندگی با استفاده از الگوریتم Azp مطالعه موردی: شهر زنجان - صفحه:1-18

  tick  تعیین عوامل تاثیرگذار بر روابط ایران و عراق بر مبنای نظریه پیوستگی جیمز روزنا - صفحه:233-247

  tick  سنجش و تحلیل میزان برخورداری از شاخص‌های سلامت شهری مطالعه موردی: شهر زابل - صفحه:195-212

  tick  شناخت و مطالعه تسهیل کننده هایِ توانمندسازیِ روستاییان در فراگردِ کارآفرینی گردشگری - صفحه:155-175
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved