>
Fa   |   Ar   |   En
   آمایش جغرافیایی فضا   
سال:1398 - دوره:9 - شماره:34


  tick  آمایش ژئومورفولوژیکی جنوب استان خراسان رضوی جهت توسعه مناطق مسکونی بر اساس تلفیق مدل فازی و Anp - صفحه:67-84

  tick  ارزیابی تغییرات پیوستگی و الگوی کاربری اراضی با استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین در حوزه آبخیز زولاچای، سلماس - صفحه:53-66

  tick  ارزیابی کارایی مدل آنتروپی در پهنه‌بندی میزان فرسایش با رویکرد ژئومورفولوژیکی. مطالعه موردی: حوضۀ آبخیز کند در بالادست سد لتیان - صفحه:85-98

  tick  اولویت‌بندی راهبردهای باززنده‌سازی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعۀ پایدار گردشگری - صفحه:261-276

  tick  بررسی پراکنش فضایی شاخص‌های توسعۀ پایدار شهری-روستایی با تاکید بر شاخص‌های آموزشی در پهنۀ استان گلستان - صفحه:245-260

  tick  تبیین سناریوهای دستیابی به شهر سبز در کلان‌شهر مشهد، با رویکرد آینده‌پژوهی - صفحه:17-36

  tick  تحلیل خشکسالی و ترسالی اقلیمی در حوضه آبریز دره رود اردبیل با استفاده از آماره خودهمبستگی فضایی - صفحه:133-152

  tick  تحلیل فضایی نابرابری‌های اجتماعی در منطقه مغان - صفحه:225-244

  tick  تحلیل مولفه‌های اثرگذار بر مشارکت شهروندان در ادارۀ امور شهرها نمونۀ موردی: مناطق هشت‌گانۀ شهر اهواز - صفحه:37-52

  tick  سنجش مطلوبیت مبلمان خیابانی شهر ارومیه با رویکرد جنسیتی - صفحه:195-208

  tick  سنجش نابرابری فضایی شاخص‌های سلامت محیط‌زیست شهری . نمونۀ موردی : نواحی کلان‌شهر تهران - صفحه:99-116

  tick  سنجش و ارزیابی اثرات و ارتباطات بین ژئوتوریسم و توسعۀ روستایی مطالعۀ موردی: روستاهای پیرامون کال سردر در شهرستان طبس - صفحه:173-194

  tick  شناسایی و اولویت بندی عوامل طراحی موثر بر تعاملات اجتماعی شهروندان در میدان های عمومی شهری - صفحه:117-132

  tick  شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار شکاف دیجیتال در توسعۀ پایدار تبریز 2018 - صفحه:1-16

  tick  مکان‌یابی پناهگاه‌های عمومی و چند منظوره با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعه موردی: شهر اردبیل) - صفحه:153-172

  tick  پتانسیل ‌سنجی انرژی باد جهت تعیین مکان بهینه برای احداث توربین‌های بادی در استان مازندران - صفحه:209-224
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved