>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم محیطی   
سال:1396 - دوره:15 - شماره:2


  tick  اثرات ته‌نشست نیتروژن شبیه‌سازی شده روی خصوصیات شیمیایی خاک توده افرا پلت - صفحه:39-54

  tick  ارزیابی تحمل به کلروز در برخی پایه‌های سیب به دو روش گرسنگی آهن و تنش بی‌کربنات - صفحه:181-198

  tick  ارزیابی تنوع‌‌ژنتیکی و شناسایی صفات موثر بر عملکرد لاین‌های نخود با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره - صفحه:21-38

  tick  برآورد دمای سطح زمین کاربری‌ اراضی و پوشش زمین شهرستان دنا با استفاده از الگوریتم پنجره مجزا و داده‌های ماهواره لندست 8 - صفحه:55-74

  tick  بررسی تغییرات گستره جنگلهای مانگرو با استفاده ازRs و Gis (بررسی موردی: مانگروهای استان هرمزگان) - صفحه:75-92

  tick  بهینه سازی مسیرخطوط انتقال نفت با بکارگیری پارامترهای مکانی و روش های تصمیم گیری چند معیارهدر Gis - صفحه:141-162

  tick  تبیین رفتار سازشی بهرهبرداران حوضهی تالاب شادگان در برابر اثراتخشکسالی:کاربست نظریه آسیب پذیری - صفحه:1-20

  tick  ترکیب و خاستگاه غبارهای با منشا خارجی در استان خوزستان - صفحه:93-110

  tick  جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های تجزیه کننده هیدروکربن‌های نفتی از خاک پالایشگاه تبریز - صفحه:129-140

  tick  جذب و واجذب علف کش ها در خاک در شرایط سم آبیاری - صفحه:111-128

  tick  شناسایی صفات اگروفیزلوژیکی موثر بر عملکرد ارقام برنج تحت تنش رطوبتی با استفاده از روش های آماری چند متغیره - صفحه:163-180

  tick  مدیریت منابع آب در سد تبارک آباد قوچان: کاربرد چندجمله ای های متعامد برای حل مسائل برنامه ریزی تصادفی پویا - صفحه:199-216
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved