>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و توسعه ناحیه ای   
سال:1396 - دوره:15 - شماره:1


  tick  ارزیابی آماری از انتقالات کاربری اراضی و پوشش زمین در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه با استفاده از ماتریس انتقال - صفحه:171-192

  tick  ارزیابی تاثیرات سدّ ژاوه بر مناطق روستایی هم‌جوار؛ شهرستان سنندج - صفحه:213-236

  tick  ارزیابی و تحلیل فضایی وضعیت کالبدی مسکن محلاّت شهری پیرانشهر - صفحه:51-76

  tick  بررسی تطبیقی کیفیت زندگی روستائیان مهاجر به روستاهای پیراشهری (مطالعۀ موردی: دهستان تبادکان شهرستان مشهد) - صفحه:123-149

  tick  بررسی و تحلیل قابلیت توسعۀ چندمرکزی در مقیاس فرامنطقه ای (نمونۀ موردی: استان مازندران) - صفحه:151-169

  tick  تاثیر ادغام روستاها و مهاجرت معکوس در توسعۀ شهر جدید بینالود - صفحه:25-50

  tick  تاثیر اعتماد به شهرداری بر تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های مشارکتی شهرداری مشهد - صفحه:1-24

  tick  تحلیل عوامل موثّر بر تنوّع بخشی اقتصاد غیرکشاورزی و اثرات آن بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی(مطالعۀ موردی: بخش سرولایت شهرستان نیشابور) - صفحه:237-258

  tick  تحلیل نقش گردشگری درتوسعۀ پایدار منطقه ای و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار آن براساس مدل F'Anp (مطالعۀ موردی: شهرستان مراغه) - صفحه:77-100

  tick  عوامل موثّر بر رخداد روزهای همراه با هوای پاک در تهران - صفحه:193-211

  tick  ماهیت سطح ‏بندی زیرساخت‏های گردشگری روستایی با استفاده از رویکرد راف‏ست (مطالعۀ موردی: دهستان های شهرستان کرمان) - صفحه:101-121
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved