>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی آماری از انتقالات کاربری اراضی و پوشش زمین در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه با استفاده از ماتریس انتقال  
   
نویسنده امینی یاسر ,خورانی اسداله ,بختیاری کیا مسعود ,آرخی صالح
منبع جغرافيا و توسعه ناحيه اي - 1396 - دوره : 15 - شماره : 1 - صفحه:171 -192
چکیده    اهداف: پایش تغییرات کاربری ها و درک پویایی آن در یک حوضۀ آبخیز، از جایگاه خاصّی در مدیریت پایدار آن حوضه برخوردار است. هدف تحقیق حاضر، استفاده از سنجش از دور و gis جهت تهیۀ نقشۀ تغییرات و شناسایی انتقالات کاربری اراضی و پوشش زمین با به کارگیری ماتریس انتقال و تصاویر ماهوارۀ لندست در حوضۀ آبخیز دریاچۀ ارومیه می باشد.روش: جهت انجام تحقیق، از تصاویر ماهوارۀ لندست در دورۀ زمانی 2015 ـ 1988 استفاده گردید. بدین منظور پس از انجام پیش پردازش های موردنظر، جهت انجام طبقه بندی از روش های ماشین بردار پشتیبان و روشیءگرا استفاده و سپس اعتبارسنجی گردیدند. همچنین جهتِ برآورد میزان انتقالات و دیگر ویژگی های حوضۀ آبخیز دریاچۀ ارومیه، ابتدا ماتریس انتقالی استخراج شده و سپس طبقه بندی شئ گرا بین دوره های زمانی 2015ـ1988 ارائه شد. سپس با استفاده از فرمول های موردنظر، میزان پایداری، افزایش، کاهش، تغییرات کل، تغییرات خالص و مبادلۀ همزمان کاربری های اراضی و پوشش زمین مشخّص گردید.یافته ها/ نتایج: پس از ارزیابی صحت، صحت کلّی برای نقشه های حاصل از ماشین بردار پشتیبان و روش شئ گرا به ترتیب برابر با 94 و 92 درصد و مقدار کاپای آنها به ترتیب 92 و 89 برآورد شد که نشان دهندۀ برتری روش شئ گرا در مقایسه با روش ماشین بردار پشتیبان است. در کل، هر دو روشِ طبقه بندی توانستند صحت قابل قبولی برای نقشه های کاربری اراضی و پوشش زمین ارائه دهند. نتایج حاصل از انتقالات نشان داد به طور میانگین، 59 درصد از چهرۀ زمین در حوضۀ آبخیز دریاچۀ ارومیه در فاصلۀ زمانی 2015ـ 1988 پایداری پوشش داشته است، که بیشترین میزان این تداوم براساس مقدار این کاربری در فاصلۀ زمانی 2015ـ1988 مربوطه به مناطق مسکونی میباشد. حدود 14 درصد از سطح حوزۀ آبخیز دریاچۀ ارومیه به صورت تبادل همزمان بوده است. همچنین سطوح آبی حوضۀ آبخیز دریاچۀ ارومیه در دورۀ زمانی فوق، بیشترین ازدست دادگی و کمترین تبادل همزمان را تجربه کرده است.نتیجه گیری: حوضۀ آبخیز دریاچۀ ارومیه در این فاصلۀ زمانی (2015ـ1988) تغییرات و انتقالات شدیدی را تجربه کرده است، تاجایی که تنها 59 درصد از چهرۀ زمین، ثابت مانده و قسمت های دیگر، انواعی از انتقال ها را تجربه کرده اند. همچنین سطوح آبی و سپس مراتع، بیشترین آسیبپذیری را تجربه کرده اند که نشان از افزایش اراضی فاقد پوشش و اراضی زراعی (کشاورزی) میباشد. این تجزیه وتحلیل ما را به سنجش و تجسّم میزان انتقالات عمدۀ lulc درجهت برنامه ریزیِ آیندۀ حوضۀ آبخیز دریاچۀ ارومیه توصیه می کند.
کلیدواژه روش شئ گرا، ماتریس انتقال، آسیب پذیری و پایداری، حوضۀ آبخیز دریاچۀ ارومیه
آدرس دانشگاه هرمزگان, ایران, دانشگاه هرمزگان, ایران, دانشگاه هرمزگان, ایران, دانشگاه گلستان, ایران
پست الکترونیکی arekhi1348@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved