>
Fa   |   Ar   |   En
   ماهیت سطح ‏بندی زیرساخت‏های گردشگری روستایی با استفاده از رویکرد راف‏ست (مطالعۀ موردی: دهستان های شهرستان کرمان)  
   
نویسنده شرفی حجّت اله ,جعفری مرضیه ,قاسمی مسلم
منبع جغرافيا و توسعه ناحيه اي - 1396 - دوره : 15 - شماره : 1 - صفحه:101 -121
چکیده    اهداف: امروزه صنعت گردشگری از ارکان توسعۀ پایدار در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. در این صنعت، وجود زیر ساخت های مناسب، مدیریت عاقلانه و مدبّرانه در جنبه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آمایش جاذبه ها و ایجاد تسهیلات، امکاناتی است که دسترسی را بیش ازپیش آسان می سازد. هدف تحقیق حاضر، سطح بندی دهستان های شهرستان کرمان از نظر زیر ساخت های موجود گردشگری است. روش: روش شناسی تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی برمبنای شیوۀ اسنادی می باشد که در این مسیر، از تکنیک راف ست جهت رتبه بندیِ زیرساخت های گردشگری روستایی شهرستان کرمان استفاده شده است. یافته ها/ نتایج: یافته های تحقیق نشان می دهد که در بین دهستان های شهرستان کرمان براساس زیرساخت های گردشگری روستایی، دهستان های باغین و محی آباد، بالاترین سطح برخورداری و دهستانهای گروه، ده میرزا، هوتک، پایین ترین سطح زیرساخت گردشگری را به خود اختصاص داده اند. دهستان های کاظم آباد، سیرچ و لنگر در حالت بینابین، سطح و ناحیۀ مرزی را به خود اختصاص داده اند.نتیجه گیری: در بین دهستان های شهرستان کرمان از نظر برخورداری زیر ساخت ها، توازن برقرار نیست و یک شکاف ملموس از نظر دسترسی به زیرساخت های گردشگری روستایی وجود دارد. بنابراین می توان دهستان های شهرستان کرمان را از نظر زیرساختهای موجود گردشگری روستایی به سه سطح توسعهیافته، نیمه‏برخوردار و محروم سطح بندی کرد. دهستان های گروه و ده میرزا(بخش راین)، هوتک(بخش چترود)، تقریب بالا را به خود اختصاص داده اند. دهستان های باغین(بخش مرکزی) و محیآباد(بخش ماهان)، تقریب پایین مجموعۀ زیرساخت های موجود گردشگری را به خود اختصاص داد ه اند. دهستان های کاظم آباد(بخش چترود)، سیرچ(بخش شهداد) و لنگر(بخش ماهان) با کسب سطح پایین زیر‏ساخت‏های گردشگری، ناحیۀ مرزی را به خود اختصاص داده اند.
کلیدواژه گردشگری روستایی، زیرساخت های گردشگری، توسعۀ پایدار روستایی، رویکرد راف ست، شهرستان کرمان
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران
پست الکترونیکی moslemghasemi93@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved