>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثّر بر رخداد روزهای همراه با هوای پاک در تهران  
   
نویسنده درگاهیان فاطمه
منبع جغرافيا و توسعه ناحيه اي - 1396 - دوره : 15 - شماره : 1 - صفحه:193 -211
چکیده    اهداف: با توجّه به اهمّیت رخداد هوای پاک و نقش آن در برنامه‌ریزی ناحیه‌ای کارهای حسّاس به آلودگی هوا، در این پژوهش علّت رخداد روزهای همراه با هوای پاک به منظور امکان پیش بینی آنها بررسی شده است. روش: در این تحقیق، داده های مربوط به کیفیت هوای پاک، از بانک اطّلاعات مربوط به شرکت کنترل کیفیت هوا و داده های اقلیمی مربوط به بارش و سمت و سرعت باد از سازمان هواشناسی کشور در دورۀ آماری 1393ـ 1387 اخذ گردید. داده ها براساس یک الگوریتم به روش توصیفی ـ آماری تجزیه وتحلیل شدند.یافته ها/ نتایج: بررسی توزیع فراوانی سالانۀ رخداد روزهای همراه با هوای پاک نشان داد که از توزیع خاصّی پیروی نکرده و روند تغییرات معنی‌داری را نشان نمی‌دهند. توزیع ماهانۀ رخدادها بیشترین فراوانی را در فروردین ماه و سپس ماه‌هایی که ناپایداری‌های جوّی بیشتر است، نشان داد. بنابراین رخداد هوای پاک را در دو عامل کلّی، شامل عوامل طبیعی ـ اقلیمی، سمت و سرعت باد و بارش و نیز عامل انسانی، روز تعطیلی جست وجو کردیم. براساس این عوامل، 13 ویژگی در یک الگوریتم تعریف و علّت اصلی شرایطِ رخدادِ روز همراه با هوای پاک استخراج شد. درصد فراوانی هریک از ویژگی‌ها محاسبه و سهم هریک از عوامل استخراج گردید. با ترکیب 13 ویژگی، سه عامل به صورت انفرادی و چهار عامل به صورت ترکیبی و یک عامل هم به صورت جداگانه تعیین گردید. نتیجه گیری: در تعیین علل رخداد روز همراه با هوای پاک، در بین عوامل انفرادی، عامل تعطیلی و در بین عوامل ترکیبی، عامل تعطیلی همراه با بارش بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد بعد از یک روز تعطیل همراه با بارش، رخداد یک روز همراه با هوای پاک جهت هرگونه برنامه ریزی از سطح کلان و ناحیه ای گرفته تا برنامه ریزی های روزمرّۀ افراد، به احتمال زیاد قابل‏پیش بینی است.
کلیدواژه هوای پاک، عوامل اقلیمی، روزهای تعطیل
آدرس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسّسۀ تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور, ایران
پست الکترونیکی fatemeh.dargahian@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved