>
Fa   |   Ar   |   En
   فقه و حقوق خانواده   
سال:1399 - دوره:25 - شماره:72


  tick  احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقهای امامیه و حنابله با تاکید بر دیدگاه صاحب جواهر و ابن‌قدامه - صفحه:245-265

  tick  استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین‌‏المللی - صفحه:95-120

  tick  اشتراط نفقه در نکاح موقت - صفحه:163-189

  tick  بایسته‌های تقنینی سیاست گذاری جمعیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران - صفحه:27-49

  tick  تاملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه ‏الاسلام - صفحه:121-144

  tick  تعارض اصل و ظاهر در احکام خانواده - صفحه:191-217

  tick  حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو رویه‌ی دیوان اروپایی حقوق بشر: با اشاره به نظام حقوقی ایران - صفحه:219-243

  tick  قضازدایی جرایم خانوادگی، از نظریه تا اجرا - صفحه:51-77

  tick  مطالعه تطبیقی نهاد صلح از منظر قرآن کریم و نهاد داوری در قوانین ایران - صفحه:5-25

  tick  نفقه زوجه: دین یا تعهد - صفحه:145-162

  tick  نقش سازمان بهزیستی در فرآیند سرپرستی از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بدسرپرست - صفحه:77-97

  tick  واکاوی حقوق زوجه در فرایند فرزندآوری با استناد به حق سلطنت بر بدن - صفحه:267-286
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved