>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم روانشناختی   
سال:1400 - دوره:20 - شماره:100


  tick  اثربخشی برنامه آموزشی توانمندسازی روانی بر افزایش سرمایه روانشناختی و بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل معلمان - صفحه:579-596

  tick  اثربخشی تصویرسازی ذهنی دستوری و باز پردازش بر توانایی های شناختی، تحمل آشفتگی و علائم اختلال وسواس ناخودداری زنان - صفحه:551-566

  tick  اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر بخشودگی و باورهای ارتباطی زوجین درگیر در پیمان‌شکنی زناشویی - صفحه:653-665

  tick  اثربخشی طرحواره‌ درمانی مبتنی برشیوه های والدگری بر ادراک استرس تحصیلی دانش آموزان دختر - صفحه:521-532

  tick  اثربخشی مدل بومی‌سازی شده طرحواره درمانی بر تعدیل طرحواره‌های درمانگران - صفحه:511-520

  tick  بررسی ابعاد شناختی هیجانی شخصیت و نیمرخ روانی بیماران سایکوتیک ناشی از مصرف شیشه و مقایسه آن با افراد عادی - صفحه:533-536

  tick  تحلیل کیفی عوامل ساختاری اثرگذار بر آمادگی شغلی خلبانان مسافربری - صفحه:537-550

  tick  تدوین بسته ارتقای تحمل پریشانی و مقایسه اثربخشی آن با درمان مبتنی بر شفقت بر خودانتقادی، ترس از ارزیابی منفی و اضطراب در زنان مبتلا به سردرد‌‌های تنشی مزمن - صفحه:621-634

  tick  تلفیق شبکه عصب مصنوعی و سیستم فازی لجیک: الگوریتمی برای شناسایی، طبقه‌بندی و مقایسه سطوح افسردگی ناشی از طلاق در زنان و مردان سالمند - صفحه:567-577

  tick  طراحی و اعتبار سنجی الگوی تربیتی والدین مبتنی بر سبک زندگی اسلامی به منظور کاهش شکاف بین نسلی - صفحه:609-620

  tick  مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بخشودگی زنان مطلقه - صفحه:597-607

  tick  مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی های مبتنی بر ذهن آگاهی و مصاحبه انگیزشی بر خودکارآمدی درد و تحمل پریشانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:635-651

  tick  مقایسه کنترل شده اثربخشی درمان حل مساله خلاق و درمان شناختی رفتاری در افسردگی نوجوانان - صفحه:485-501

  tick  ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه حسادت چند بعدی در نمونه‌ی ایرانی - صفحه:503-510
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved