>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم روانشناختی   
سال:1399 - دوره:19 - شماره:96


  tick  اثربخشی آموزش ابراز وجود بر میزان قربانی شدن دانش آموزان پسر قربانی قلدری - صفحه:1647-1654

  tick  اثربخشی آموزش توانمندی‌های منش فرهنگ‌محور بر تقویت توانمندی‌های منش و ارتقای بهزیستی ذهنی دانشجویان در دورۀ پیش‌بزرگسالی - صفحه:1523-1546

  tick  اثربخشی آموزش مولفه‌های کیفیت زندگی کاری بر ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان سازما‌ن بهزیستی - صفحه:1569-1580

  tick  اثربخشی رفتار درمانی مبتنی بر پذیرش بر اضطراب پنهان، اضطراب آشکار و فشار خون بیماران قلبی – عروقی مراجعه‌کننده به بیمارستان بقیه‌ا... - صفحه:1655-1666

  tick  بررسی اثربخشی آموزش متون خواندن کاربردی بر بهبود توانش های خواندن دانش آموزان آهسته گام با نشانگان داون - صفحه:1581-1592

  tick  بررسی رابطه بین افسردگی و قلدری: نقش میانجی سبک های هویت - صفحه:1625-1636

  tick  بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس جدیدی از سنجش کارکردهای اجرایی برای تشخیص اختلال و تاخیر در کارکردهای اجرایی و یادگیری: مقیاس کارکردهای اجرایی، عملکرد توجه و یادگیری - صفحه:1607-1624

  tick  تاثیر شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر راهبردهای مقابله‌ای، افسردگی و افکار خودکشی دانشجویان - صفحه:1557-1568

  tick  کشف تجارب داوطلبان آزمون سراسری از پشت کنکور ماندن: یک مطالعه نظریه زمینه‌ای - صفحه:1593-1606

  tick  مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی بر روابط فرا زناشویی و خشونت خانگی در زنان با طلاق عاطفی - صفحه:1667-1682

  tick  مقایسه اثربخشی شناخت درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی و روان درمانگری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بلوغ عاطفی در افراد دارای اختلالات مصرف مواد - صفحه:1683-1699

  tick  مقایسه مشکلات درونی‌سازی و برونی‌سازی در دو زیرگروه بی‌توجه و مرکب اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی - صفحه:1547-1556

  tick  مقایسۀ شغل (درآمد معین) و مهارت‌های شغلی بهبودیافتگان از اعتیاد با سابقۀ بازگشت و عدم بازگشت - صفحه:1637-1646
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved