>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و صنایع غذایی ایران   
سال:1388 - دوره:6 - شماره:2


  tick  ارزیابی کیفیت باکتریولوژیکی ماهیان شور تهیه شده به روش سنتی در شمال ایران - صفحه:105-112

  tick  استفاده از تبخیر کننده فیلم ریزان و صعودی برای تغلیظ آب پرتقال بومی - صفحه:83-92

  tick  بررسی آلودگی میکروبی ادویه های بسته بندی عرضه شده در فروشگاههای زنجیره ای شهروند شهر تهران در سال 86 - صفحه:125-130

  tick  بررسی اثر Ph و غلظت پلاستی سایزر روی ویژگی های فیلم تهیه شده از ایزوله پروتیین باقلا - صفحه:93-104

  tick  بررسی اثر تعداد سلول های سوماتیک بر ترکیبات شیر استان خراسان رضوی - صفحه:61-74

  tick  بررسی تأثیر جدایه های شناسایی شده از پنیر لیقوان و نوع شیر بر خواص حسی پنیر سفید ایرانی - صفحه:75-82

  tick  بررسی تاثیر ایزوله پروتئین سویا بر ویژگیهای ماکارونی - صفحه:1-12

  tick  بررسی ویژگی های فیزیکی فیلم های مرکب زیست تخریب پذیر خوراکی کربوکسی متیل سلولز - اسید اولئیک - صفحه:35-42

  tick  بهینه کردن روش آماده سازی و رنگ آمیزی خمیر نان برای مشاهدات میکروسکوپ نوری اپی فلورسنس - صفحه:53-60

  tick  تاثیر دما، سرعت جابجایی هوا و روش آماده سازی در فرایند خشک شدن انگور بیدانه قرمز - صفحه:13-22

  tick  تحلیل تغییرات رنگ رطب در طی خشک کردن با خشک کن کابینی با استفاده از روش عکس برداری دیجیتالی - صفحه:43-52

  tick  تعیین خواص مکانیکی دانه سویا در بارگذاری شبه استاتیک - صفحه:113-124

  tick  کاربرد عدد کیفی فارینوگراف در بررسی کیفیت نانوایی گندم - صفحه:23-34
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved