>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی کاربردی   
سال:1401 - دوره:16 - شماره:1


  tick  تاثیر آموزش مثبت‌نگری گروهی بر کفایت اجتماعی و تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه - صفحه:113-134

  tick  رابطه اختلال استرس پس از سانحه با کندی زمان شناختی در افراد با علائم نقص توجه-بیش فعالی: تجربه کودک‌آزاری و اجتناب تجربه‌ای - صفحه:47-70

  tick  روابط ساختاری پنج عامل بزرگ شخصیت با نشانه‌های صفت شخصیتی دگرآزاری با میانجی‌گری شادنفرود در دانشجویان - صفحه:135-159

  tick  ساخت و رواسازی مقیاس نیازهای هیجانی اولیه مبتنی بر نظریه طرحواره درمانی یانگ - صفحه:93-112

  tick  نقش میانجیگر خودهای ممکن در رابطه بین چشم انداز زمان با اضطراب امتحان دانش آموزان - صفحه:11-29

  tick  نقش واسطه‌ای دشواری‌های تنظیم هیجانی و اجتناب تجربی در رابطه بین سازوکارهای دفاعی و افکار خودکشی در نوجوانان - صفحه:183-202

  tick  نقش واسطه‌ای طرحواره‌های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک‌های دلبستگی با اضطراب کرونا - صفحه:161-181

  tick  واکاوی بحران‌های وجودی در مردانِ بی‌وفا و بررسی اثربخشی مشاوره بومی مبتنی بر آن بر گرایش به خیانت زناشویی - صفحه:203-228

  tick  ویژگی های روان سنجی مقیاس تفکر آینده‌نگر در کودکان ایرانی - صفحه:46-31

  tick  ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامة هدف‌های پیشرفت معلمان در کار: ساختار عاملی، روایی و پایایی - صفحه:71-92
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved