>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد و برنامه ریزی شهری   
سال:1401 - دوره:3 - شماره:2


  tick  ارائه مدل سودآوری شرکت‌های نوپا به منظور توسعه اقتصاد شهری, مورد مطالعه: پارک‌های علم و فناوری شهر تهران - صفحه:92-105

  tick  ارزیابی تناسب سرزمین و اولویت بندی مکان های دفن پسماندشهرستان زاهدان با استفاده از تکنیک Promethee - صفحه:38-53

  tick  ارزیابی کارآمدی شورایاری‌ها در نهاد مدیریت محله تهران از منظر حکمروایی شایسته شهری - صفحه:136-152

  tick  بررسی تطبیقی نقش ادراک تراکم ساختمانی سیال و سنتی بر رضایتمندی تراکمی سکونتی از تخصیص تراکم موردپژوهی شهرهای رامسر و بابلسر - صفحه:22-36

  tick  بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم ترکیبی تجدیدپذیر برای گلخانه های استان تهران با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای - صفحه:154-163

  tick  برنامه ریزی کاربری زمین با هدف بهینه سازی مصرف انرژیدر راستای توسعۀ پایدار شهری - صفحه:6-20

  tick  به‌کارگیری رهیافت حقوق مالکیت در برنامه ریزی شهری برای حل مشکل آثار بیرونی - صفحه:122-135

  tick  تبیین مبانی فقهی شهر هوشمند در شهر ایرانی اسلامی - صفحه:198-214

  tick  تحلیلی بر برنامه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی کشور از منظر هم‌افزایی اقتصادی – فضایی با تاکید بر منطقه کلان‌شهری تهران - صفحه:180-197

  tick  تحولات پژوهش های شهریِ شهر تهران در قرن اخیر؛ با تاکید بر مطالعات اجتماعی و برنامه ریزی - صفحه:54-69

  tick  شهرسازی تاکتیکال؛ چیستی، چرایی و چگونگی (تدوین چارچوب نظری شهرسازی تاکتیکال به کمک مطالعه مروری و تحلیل محتوا) - صفحه:106-121

  tick  عرصه های گذار به مدیریت شهری یکپارچه در ایران با تاکید بر وظایف، کارکردها و صلاحیت‌های شورای شهر و شهرداری - صفحه:70-81

  tick  مدل سازی جریان عرضه و تقاضای بهینه برق شهری با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در استان فارس - صفحه:82-91

  tick  مطالعه وضع موجود و برنامه ریزیِ احیاء محدودۀ شهری تاریخی بازار کهنۀ قم؛ بر اساس چارچوب های حفاظت شهری - صفحه:164-179
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved