>
Fa   |   Ar   |   En
   روستا و توسعه پایدار فضا   
سال:1402 - دوره:4 - شماره:3


  tick  اولویت‌بندی خطرپذیری لرزه ای دهستان‌های استان چهارمحال و بختیاری در راستای برنامه‌های مقاوم سازی ساخت وساز روستایی - صفحه:80-110

  tick  بررسی تاب آوری کالبدی مساکن خانوارهای روستایی در برابر سیل (مطالعه موردی: شهرستان درگز) - صفحه:111-135

  tick  بسترهای حاکم و پیامدهای حاصل از توسعه گردشگری بر مبنای مزیت های رقابت پذیری در ناحیه روستایی رودبار قصران - صفحه:20-38

  tick  تحلیلی بر نقش مدیریت محلی در توسعه اقتصادی نواحی دارای توان‌های اکوتوریسمی(مورد: دهستان برغان، شهرستان ساوجبلاغ) - صفحه:136-157

  tick  تحول روابط و مناسبات شهر و روستا در بخش مرکزی شهرستان درگز - صفحه:39-58

  tick  سامانه پشتیبان تصمیم فضایی تحت‌وب؛ رهیافت پایش و ارزیابی سوانح طبیعی در سکونتگاه‌های روستایی ایران - صفحه:158-178

  tick  شناسایی چالش های پیش‌روی برنامه‌های توسعه ظرفیت‌های جوانان روستایی در نظام ترویج کشاورزی ایران - صفحه:1-19

  tick  عوامل موثر در افزایش میزان مشارکت زنان در اقتصاد روستاهای شهرستان شفت - صفحه:59-79
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved