>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی کاربردی پیشرفته   
سال:1396 - دوره:7 - شماره:24


  tick  ارزیابی اختلاط منابع آبی آبخوان های کارستی، مطالعه موردی چشمه کارستی گرو واقع در شرق خوزستان - صفحه:65-75

  tick  ارزیابی تاثیر ساختارهای فعال بر خطر فرونشست زمین با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند متغیره - صفحه:49-56

  tick  بررسی آزمایشگاهی شاخص های مکانیک خاک بر نفوذپذیری ناهمسانگرد مصالح درشت دانه غیریکنواخت: با تاکید بر دانه بندی، فاکتور شکل و تراکم - صفحه:57-64

  tick  بررسی منشا فلوراید در آب زیرزمینی در جنوب ایران، صحرای باغ لارستان - صفحه:38-48

  tick  بررسی پارامترهای ساختاری و الگوی شکستگی‌ها، معماری زون‌های گسلی و ساختار نفوذپذیری گسل‌ها و نقش آن در نفوذ، زهکشی و فرار آب از سازند تیرگان در منطقه قوری میدان - صفحه:76-86

  tick  شبیه‌سازی و پیش بینی فرایند زهکشی در محیط آبرفتی و سازند سخت پیت روباز معدن سنگ آهن گل‌گهر - صفحه:26-37

  tick  کاربرد مدل‌سازی به روش شاخص همپوشانی در شناسایی آثار دگرسانی گرمابی در منطقه رامند قزوین - صفحه:12-25

  tick  مقایسه کارایی پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های ارزش اطلاعات و تراکم سطح در استان سیستان و بلوچستان - صفحه:1-11
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved