>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی آزمایشگاهی شاخص های مکانیک خاک بر نفوذپذیری ناهمسانگرد مصالح درشت دانه غیریکنواخت: با تاکید بر دانه بندی، فاکتور شکل و تراکم  
   
نویسنده پیشرو فاطمه ,بختیاری مرتضی ,شهنی کرم زاده نیما
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1396 - دوره : 7 - شماره : 24 - صفحه:57 -64
چکیده    بررسی پارامترهای ژئوتکنیکی، یکی از مهمترین شاخص های مورد مطالعه در مباحث زمین شناسی مهندسی به شمار می رود. به همین جهت به منظور توسعه صنعتی و سازه ای، تهیه بانک جامع اطلاعاتی زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک ضروری است. در این راستا، نفوذپذیری از مهمترین مشخصات فیزیکی خاک است که در مهندسی ژئوتکنیک استفاده شده است. نفوذپذیری خاک به دو عامل کلی بستگی دارد، یک عامل مشخصات خود خاک شامل فضای خالی خاک، زبری سطح ذرات جامد، درجه اشباع و عامل دیگر مشخصات سیالی (آب) است که از آن عبور می کند. به منظور انجام تحقیق حاضر، اقدام به طراحی و آزمایش دستگاهی برای اندازه گیری نفوذپذیری افقی و قائم درنمونه ذرات درشت دانه شده است. در تحقیق حاضر سه نمونه با دانه بندی غیر یکنواخت برای آزمایش انتخاب گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد میزان ناهمسانی نفوذپذیری بدست آمده برای نمونه های غیر یکنواخت در محدوده 32/1  تا  5/3  قرار دارد، نتیجه دیگر آنکه با افزایش ضریب یکنواختی میزان ناهمسانی نفوذپذیری کاهش می­یابد. همچنین در نمونه های غیر یکنواخت با افزایش درصد ذرات ریز ( ذراتی با قطر کوچکتر از 75/4میلیمتر) میزان ناهمسانی نفوذپذیری افزایش می یابد. با توجه به نتایج به دست آمده استفاده از ذرات ریزدانه در اجرای طرح های سازه های مختلف دریایی توصیه می شود.
کلیدواژه نفوذپذیری، ذرات درشت دانه، ناهمسانگردی، دانه بندی، زمین شناسی مهندسی
آدرس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, گروه مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی, ایران, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, گروه مهندسی رودخانه و سواحل, ایران, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, گروه مهندسی رودخانه و سواحل, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved