>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه کارایی پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های ارزش اطلاعات و تراکم سطح در استان سیستان و بلوچستان  
   
نویسنده پرتابیان عبدالرضا ,فتوحی صمد ,ریگی حامد
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1396 - دوره : 7 - شماره : 24 - صفحه:1 -11
چکیده    زمین‌لغزش یکی از مخاطرات طبیعی است که هرساله باعث خسارات جانی و مالی فراوانی در سراسر جهان می‌گردد. پهنه‌بندی زمین‌لغزش می‌تواند به شناخت مناطق خطر کمک کرده و در برنامه‌ریزی‌ها مورداستفاده قرار گیرد. در این مطالعه کارایی دو مدل ارزش اطلاعات و تراکم سطح جهت پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در استان سیستان و بلوچستان مورد آزمایش قرارگرفته است. بدین منظور در ابتدا نقشه زمین‌لغزش‌های روی‌داده تهیه شد سپس نقشه‌های مربوط به ده عامل‌های موثر در وقوع لغزش تهیه و طبقه‌بندی شد. در مرحله بعد با استفاده از مدل‌های تراکم سطح و ارزش اطلاعات وزن طبقه‌های هر معیار محاسبه گردید. سپس نقشه‌های خطر زمین‌لغزش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تلفیق آن‌ها در محیط نرم‌افزار arc gis تهیه شد. این نقشه‌ها عمدتاً مناطق مرتفع با لیتولوژی فیلیشی و مناطقی که در امتداد گسلهای اصلی قرار دارند را مستعد زمین‌لغزش و مناطق پست را بدون استعداد نشان می‌دهند. به‌منظور مقایسه روش‌ها نسبت به یکدیگر و تعیین کارآمدی آن‌ها شاخص‌های مجموع کیفیت(qs) و دقت(p)  موردبررسی قرار گرفتند. مقدار بالاتر این شاخص‌ها  برای مدل ارزش اطلاعات کارایی بیشتر آن را نسبت به مدل تراکم سطح جهت پهنه‌بندی زمین‌لغزش نشان می‌دهد.
کلیدواژه پهنه‌بندی خطر، زمین‌لغزش، روش ارزش اطلاعات، روش تراکم سطح، استان سیستان و بلوچستان
آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان, دانشکده علوم, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی, گروه جغرافیای طبیعی, ایران, اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved