>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل   
سال:1399 - دوره:3 - شماره:1


  tick  اقتباس از مرکز و خیزش از پیرامون: مزیت عقب‌ماندگی، انتقال تکنولوژی، و صنعتی‌شدن چین - صفحه:231-256

  tick  ایران و عربستان سعودی: بهره‌وری از نیروی هژمونیک‌ساز نفت لزوم تغییر قاعده‌ بازی از معمای زندانی به معمای شکار گوزن - صفحه:75-101

  tick  بررسی تاثیر آزادی‌های سیاسی، اقتصادی، و شخصی در توسعه‌ انسانی (رویکرد بین کشوری) - صفحه:279-301

  tick  تحولات نقش و کارکرد زنان در نظام اقتصاد سیاسی ژاپن از دهه‌ 1990 به بعد - صفحه:257-278

  tick  جامعه‌پذیری بین‌المللی، بایسته‌ کشورداری اقتصادیِ توسعه نمونه‌پژوهی: ایران - صفحه:53-74

  tick  جایگاه نفت در بستر روابط دوجانبه‌ ایران و عراق در دوران احیای تحریم‌های پسابرجام - صفحه:123-150

  tick  جست‌وجوی زمینه‌های اقتصادی صلح با استفاده از نظریۀ بازی‌ها - صفحه:181-207

  tick  نقد اقتصاد سیاسی خودکارسازی فرایندهای شغلی در ایران پس از انقلاب؛ مطالعۀ موردی بانک‌داری الکترونیک - صفحه:1-28

  tick  نقد شبه‌پارادایم نفرین منابع و شواهد آن برای تبیین سیاست‌گذاری توسعه - صفحه:103-121

  tick  نقش «پیشرفت اقتصادی» در «جهانی‌سازی فرهنگ اسلامی» از منظر قرآن کریم - صفحه:29-51

  tick  نقش قدرت نمادین در روابط خارجی ترکیه و آسیای مرکزی - صفحه:209-230

  tick  ژئواکونومی و نظم منطقه‌ای (نوردیک، شرق‌آسیا، و خاورمیانه) - صفحه:151-179
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved