>
Fa   |   Ar   |   En
   تغذیه آبزیان   
سال:1398 - دوره:5 - شماره:2


  tick  اثر اسیدهای آمینه لایزین و متیونین جیره بر شاخص های رشد، خون، آنزیم های کبدی و واکنش های ایمنی فیل‏ماهی (Huso Huso) - صفحه:143-156

  tick  اثر اسیدی فایر سدیم دی فرمات (Ndf) و اسید سیتریک بر ترکیب بیوشیمیایی بدن، فعالیت آنزیم‌های سرمی و بافت دستگاه گوارش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:27-38

  tick  اثر محیط های کشت مختلف بر تولید ریزجلبک کلرلا (Chlorella Sp.) با به کارگیری کودهای کشاورزی تجاری - صفحه:51-60

  tick  اثر مقادیر مختلف زیره سیاه (Carum Carevi) بر رشد و برخی شاخص های خونی، ایمنی و بیوشیمیایی ماهی جوئل (Hemichromis Bimaculatus) - صفحه:83-100

  tick  بهبود کارایی تولیدمثلی ماهی گورخری ماده (Danio Rerio) تغذیه شده با جیره حاوی لاکتوفرین و یا پودر جلبک اسپیرولینا - صفحه:131-141

  tick  تاثیر افزایش مواد معدنی جیره بر شاخص های رشد و پاسخ های خونی - ایمنی در ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis Niloticus) - صفحه:115-130

  tick  تاثیر باسیلوس‌های پروبیوتیکی بر شاخص‌های رشد و بیوشیمیایی سرم خون نوزادان قزل‌آلای رنگین‌کمان در تراکم های مختلف - صفحه:71-82

  tick  تاثیر باکتری های جدا شده از روده فیل‌ماهیان انگشت قد (Huso Huso) بر برخی شاخص های رشد، آنزیم‌های آمیلاز و لیپاز در عصاره بدن و ترکیب لاشه لاروهای کپور معمولی (Cyprinus Carpio) - صفحه:39-50

  tick  تاثیر سطوح مختلف پری بیوتیک همزاد قارچ صدفی بر شاخص های ایمنی موکوس ماهی تیلاپیا نیل (Oreochromis Niloticus) در مواجهه با سم کلرپیریفوس در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:61-70

  tick  تعیین مناسب ترین درصد غذادهی در پرورش بچه ماهیان ازون برون (Acipenser Stellatus) در اندازه های مختلف - صفحه:17-26

  tick  شاخص های رشد، وضعیت آنتی اکسیدانی و جمعیت لاکتوباسیلوس های روده بچه ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus Latus Houttuyn, 1782) تغذیه شده با جیره های حاوی سیترات سدیم - صفحه:1-15

  tick  مقایسه استفاده از عصاره الکلی و نانوریزپوشانی شده گیاه گزنه (Urtica Dioica) بر عملکرد رشد و شاخص های خونی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:101-113
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved