>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی   
سال:1396 - دوره:4 - شماره:2


  tick  انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز - صفحه:43-51

  tick  رابطه بین عادت‌های مطالعه و تحمل ابهام با بیش‌فعالی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان - صفحه:12-22

  tick  رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت در بین پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایلام - صفحه:23-32

  tick  معنویت سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل - صفحه:1-11

  tick  مقایسه موانع یادگیری دانشجویان مشروط ‌شده و غیر مشروطی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس - صفحه:52-60

  tick  موانع تحقیقات از دیدگاه دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - صفحه:33-42

  tick  میزان، نوع و عوامل موثر بر خطاهای دارویی از منظر پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه و اورژانس بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - صفحه:61-71

  tick  یادگیری تیمی اعضای هیات علمی؛ یک گام به سمت دانشگاه‌های یادگیرنده - صفحه:72-80
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved