>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیای اجتماعی شهری   
سال:1399 - دوره:7 - شماره:1


  tick  ارزیابی تطبیقی تاثیر ویژگی‌های اجتماعی بر میزان انسجام اجتماعی در محلات قدیمی و جدید شهر یزد (مطالعۀ موردی: پشت باغ و فاز یک آزادشهر) - صفحه:81-95

  tick  ارزیابی شاخص های شهر دوستدار کودک در کلانشهر مشهد - صفحه:191-210

  tick  ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی شهری با رویکرد شهر سالم (مطالعۀ موردی: بافت‌های فرسودۀ شهر کاشان) - صفحه:65-80

  tick  ارزیابی عوامل موثر بر ناپایداری سکونتگاه‌های غیر رسمی بر اساس نظر مطلعان و ذینفعان کلیدی (مطالعۀ موردی: محلات حاشیه‌نشین شهر یزد) - صفحه:151-165

  tick  ارزیابی مولّفه های موثر بر امنیت فضاهای عمومی شهری و تلاش جهت ارتقای آنها (مطالعۀ موردی: پاک بعثت شیراز) - صفحه:211-232

  tick  الگوسازی پویایی توسعۀ بهینۀ آتی شهری بر پایۀ داده‌های مکانی جهت تحلیل سازگاری زمین (مطالعۀ موردی: شهرکُرد) - صفحه:21-45

  tick  بررسی وضعیت سرمایۀ اجتماعی در محلات محروم (مطالعۀ موردی: شهر کرمان) - صفحه:125-150

  tick  تحلیل تطبیقی سنجش کیفیت زندگی در بافت‌های قدیم و جدید شهری (مطالعۀ موردی: شهر کرمان) - صفحه:1-19

  tick  تحلیل فضایی شاخص‌های کمّی و کیفی مسکن در نواحی شهری با رویکرد مسکن پایدار (مطالعۀ موردی: شهر زنجان) - صفحه:255-271

  tick  سنجش توزیع فضایی خدمات عمومی شهر کرمان با تاکید بر حکمروایی خوب شهری با استفاده از نرم‌افزارGeoda - صفحه:233-253

  tick  سنجش زیست پذیری بافت‌های شهری با تاکید بر پایداری اجتماعی (مطالعۀ موردی: محلات اسکان غیررسمی شهر همدان) - صفحه:47-64

  tick  مطالعۀ تطبیقی تغییر اقلیم و چالش های امنیتی بحران آب در شهرهای دو حوضۀ آبریز مرکزی و دریاچۀ ارومیه - صفحه:167-189

  tick  نقش مشارکت شهروندان در ارتقای امنیت و توسعۀ اجتماعی (مطالعۀ موردی: شهر هرات، افغانستان) - صفحه:97-124

  tick  واکاوی شاخص های حکمروایی خوب شهری (مطالعۀ موردی: شهر کهنوج) - صفحه:273-291
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved