>
Fa   |   Ar   |   En
   سلامت روان کودک   
سال:1398 - دوره:6 - شماره:3


  tick  اثر بخشی آموزش نظریه ذهن بر اساس الگوی هال و تاگرفلاسبرگ و ایفای نقش بر بهبود سطوح نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم - صفحه:295-306

  tick  اثربخشی آموزش برنامه روندنمای مدیریت رفتار به مادران بر رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای - صفحه:101-111

  tick  اثربخشی بازی های ریتمیک بر برنامه ریزی و سازماندهی، انعطاف پذیری، بازداری، و فراشناخت کودکان پیش دبستانی - صفحه:188-199

  tick  اثربخشی بازی‌درمانی بر عملکرد خواندن، مهارت های سازشی و مشکلات رفتاری دانش آموزان نارساخوان - صفحه:200-214

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودپنداشت و تنظیم هیجانی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری - صفحه:28-39

  tick  امید به آینده، روابط دلبستگی، و مشکلات هیجانی رفتاری در کودکان کار - صفحه:51-65

  tick  بررسی مقایسه‌ای اثربخشی مداخله توانبخشی ‌شناختی با تمرینات ورزشی ایروبیک بر شناخت کودکان دیرآموز - صفحه:149-161

  tick  تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهزیستی ذهنی، ناگویی هیجانی، و کفایت اجتماعی کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای - صفحه:138-148

  tick  تاثیر برنامه های آموزشی مبتنی بر مدرسه در پیشگیری از سوءاستفاده جنسی از کودکان: مطالعه مروری نظام مند - صفحه:307-319

  tick  تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش شفقت به خود، تحمل پریشانی، و تنظیم هیجان در دانش‌آموزان با اختلال اضطراب اجتماعی - صفحه:173-187

  tick  تاثیر مداخله گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر حرمت خود و مشکلات اجتماعی دانش آموزان دارای نشانه های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی - صفحه:256-268

  tick  تعیین عوامل موثر بر دلزدگی تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی از دیدگاه معلمان، متخصصان و دانش‌آموزان - صفحه:242-255

  tick  رابطه صفات شخصیتی، سبک‌های دلبستگی و والدگری والدین با سلامت جسمانی کودکان - صفحه:215-227

  tick  رابطه ویژگی های شناختی و رضایت مندی والدین با وزن نوزاد به هنگام تولد - صفحه:66-77

  tick  طراحی و ارزیابی اثربخشی مداخله رفتاری بر کاهش قلدری جسمانی و بهبود پیوند با مدرسه در دانش آموزان: روی آورد مدرسه محور - صفحه:1-14

  tick  فراتحلیل تاثیر آموزش مدیریت والدین بر مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان ایرانی - صفحه:78-88

  tick  مقایسه انسجام روانی و مکانیسم های دفاعی در والدین دارای کودک با اختلال طیف اوتیسم، نارسایی توجه/ فزون کنشی، و بهنجار - صفحه:15-27

  tick  مقایسه تاثیر درمان مثبت نگری وجودگرا و درمان مثبت نگر ایرانی اسلامی بر سرمایه عاطفی دانش آموزان دختر دارای اضطراب اجتماعی - صفحه:112-125

  tick  مقایسه‌ نتایج نمونه‌ غیربالینی 12 ساله ایرانی در شاخص‌های ترکیبی نظام جامع رورشاخ با نتایج نمونه‌ اکسنر - صفحه:281-294

  tick  نقش حرمت خود و هوش هیجانی در پیش بینی تاب آوری دانش آموزان دارای آسیب شنوایی - صفحه:162-172

  tick  نقش محیط تحولی کودک (خانه، مهد، و شیرخوارگاه) بر بهره هوشی و مهارت های اجتماعی کودکان - صفحه:126-137

  tick  نقش مشکلات تنظیم هیجانی و ناگویی طبعی در پیش بینی قلدری - صفحه:40-50

  tick  نقش واسطه ای ذهن آگاهی در رابطه بین یادگیری خودتنظیمی و جهت گیری هدف با هویت تحصیلی - صفحه:228-241

  tick  پیش بینی درماندگی روان شناختی بر اساس تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای انطباقی در مادران کودکان مبتلا به تالاسمی - صفحه:89-100

  tick  پیش‌بینی مشکلات رفتاری کودکان بر اساس شیوه‌های والدگری مادران: نقش میانجی سازش یافتگی کودک - صفحه:269-280
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved