>
Fa   |   Ar   |   En
   زبان فارسی و گویش های ایرانی   
سال:1399 - دوره:5 - شماره:1


  tick  بررسی تاریخی بن ماضی افعال در زبان بلوچیِ امروز (گویش های بلوچیِ غربی) - صفحه:261-273

  tick  بررسی واجی فرآیندهای تجویدی در قرآن کریم در چارچوب واج شناسی آزمایشگاهی - صفحه:67-93

  tick  تصحیح انتقادی و ترجمۀ چهار غزل اوحدی مراغه‌ای به گویش اصفهانیِ قرن هفتم و هشتم هجری - صفحه:189-211

  tick  تفاوت های زبانی گونۀ نوشتار ادبی با گونۀ نوشتار معیار برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان - صفحه:95-120

  tick  رکن‌های پنج‌هجایی در عروض عربی و فارسی و کارکرد آنها در عروض فارسی - صفحه:45-65

  tick  مقایسه کلیشه‌های جنسیتی در داستان‌های کودکان گروه سنی «الف» و «ب» از منظر زبان‌شناسی فرهنگی - صفحه:121-146

  tick  نظام حالت دهی و مطابقۀ الگوی کُناییِ زبان آرانی در چارچوب برنامۀ کمینه گرا - صفحه:25-43

  tick  نقش دلالت زمانی در تبیین کاربردهای حال التزامی در زبان فارسی معاصر - صفحه:147-167

  tick  وام واژه های روسی در گویش گیلکی - صفحه:169-187

  tick  گروه فعلی زبان گیلکی براساس فرضیۀ فاعل در درون گروه فعلی - صفحه:7-23

  tick  گزینش واژگانی، رهیافتی به تحلیل شخصیّت قیصر امین پور - صفحه:235-260

  tick  گویش‌سنجی رایانشیِ تنوعاتِ آوایی گویش تالشی در استان گیلان - صفحه:213-234
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved